skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cell Wall Amidase AmiC1 Is Required for Cellular Communication and Heterocyst Development in the Cyanobacterium Anabaena PCC 7120 but Not for Filament Integrity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell Wall Amidase AmiC1 Is Required for Cellular Communication and Heterocyst Development in the Cyanobacterium Anabaena PCC 7120 but Not for Filament Integrity

Berendt, S. ; Lehner, J. ; Zhang, Y. V. ; Rasse, T. M. ; Forchhammer, K. ; Maldener, I.

Journal of Bacteriology, 10/01/2012, Vol.194(19), pp.5218-5227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9193 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/JB.00912-12

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rasse, Tobias M.
  2. Zhang, Y. V.
  3. Forchhammer, Karl
  4. Rasse, Tobias
  5. Yao Vincent Zhang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...