skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 740  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elimination of antibiotic-resistance bacterium and its associated/dissociative blaTEM-1 and aac(3)-II antibiotic-resistance genes in aqueous system via photoelectrocatalytic process

Jiang, Qi ; Yin, Hongliang ; Li, Guiying ; Liu, Hongli ; An, Taicheng ; Wong, Po Keung ; Zhao, Huijun

Water Research, 15 November 2017, Vol.125, pp.219-226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; E-ISSN: 1879-2448 ; DOI: 10.1016/j.watres.2017.08.050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complex pollution of antibiotic resistance genes due to beta-lactam and aminoglycoside use in aquaculture farming

Chen, Baowei ; Lin, Lan ; Fang, Ling ; Yang, Ying ; Chen, Enzhong ; Yuan, Ke ; Zou, Shichun ; Wang, Xiaowei ; Luan, Tiangang

Water Research, 01 May 2018, Vol.134, pp.200-208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; E-ISSN: 1879-2448 ; DOI: 10.1016/j.watres.2018.02.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inactivation efficiency of plasmid-encoded antibiotic resistance genes during water treatment with chlorine, UV, and UV/H2O2

Yoon, Younggun ; Chung, Hay Jung ; Wen Di, Doris Yoong ; Dodd, Michael C ; Hur, Hor-Gil ; Lee, Yunho

Water Research, 15 October 2017, Vol.123, pp.783-793 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; E-ISSN: 1879-2448 ; DOI: 10.1016/j.watres.2017.06.056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fate of antibiotic resistance genes in sewage treatment plant revealed by metagenomic approach

Yang, Ying ; Li, Bing ; Zou, Shichun ; Fang, Herbert H.P ; Zhang, Tong

Water Research, 01 October 2014, Vol.62, pp.97-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; E-ISSN: 1879-2448 ; DOI: 10.1016/j.watres.2014.05.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removal of antibiotic resistance genes from wastewater treatment plant effluent by coagulation

Li, Na ; Sheng, Guo-Ping ; Lu, Yong-Ze ; Zeng, Raymond J ; Yu, Han-Qing

Water Research, 15 March 2017, Vol.111, pp.204-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; E-ISSN: 1879-2448 ; DOI: 10.1016/j.watres.2017.01.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of wastewater colloids on membrane removal of antibiotic resistance genes

Riquelme Breazeal, Maria V ; Novak, John T ; Vikesland, Peter J ; Pruden, Amy

Water Research, 01 January 2013, Vol.47(1), pp.130-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; E-ISSN: 1879-2448 ; DOI: 10.1016/j.watres.2012.09.044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conjugative multi-resistant plasmids in Haihe River and their impacts on the abundance and spatial distribution of antibiotic resistance genes

Dang, Bingjun ; Mao, Daqing ; Xu, Yan ; Luo, Yi

Water Research, 15 March 2017, Vol.111, pp.81-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; E-ISSN: 1879-2448 ; DOI: 10.1016/j.watres.2016.12.046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stormwater loadings of antibiotic resistance genes in an urban stream

Garner, Emily ; Benitez, Romina ; Von Wagoner, Emily ; Sawyer, Richard ; Schaberg, Erin ; Hession, W. Cully ; Krometis, Leigh-Anne H ; Badgley, Brian D ; Pruden, Amy

Water Research, 15 October 2017, Vol.123, pp.144-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; E-ISSN: 1879-2448 ; DOI: 10.1016/j.watres.2017.06.046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biofilms as a sink for antibiotic resistance genes (ARGs) in the Yangtze Estuary

Guo, Xing-Pan ; Yang, Yi ; Lu, Da-Pei ; Niu, Zuo-Shun ; Feng, Jing-Nan ; Chen, Yu-Ru ; Tou, Fei-Yun ; Garner, Emily ; Xu, Jiang ; Liu, Min ; Hochella, Michael F

Water Research, 01 February 2018, Vol.129, pp.277-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; E-ISSN: 1879-2448 ; DOI: 10.1016/j.watres.2017.11.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging contaminants in Indian environmental matrices – A review

Philip, Jeeva M ; Aravind, Usha K ; Aravindakumar, Charuvila T

Chemosphere, January 2018, Vol.190, pp.307-326 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.09.120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Occurrence and elimination of antibiotic resistance genes in a long-term operation integrated surface flow constructed wetland

Fang, Hansun ; Zhang, Qin ; Nie, Xiangping ; Chen, Baowei ; Xiao, Yuandong ; Zhou, Qiubai ; Liao, Wei ; Liang, Ximei

Chemosphere, April 2017, Vol.173, pp.99-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.01.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Response of ginger growth to a tetracycline-contaminated environment and residues of antibiotic and antibiotic resistance genes

Liu, Xiaohui ; Lv, Yao ; Xu, Kun ; Xiao, Xinxin ; Xi, Beidou ; Lu, Shaoyong

Chemosphere, June 2018, Vol.201, pp.137-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.02.178

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence of quinolone resistance genes, copper resistance genes, and the bacterial communities in a soil-ryegrass system co-polluted with copper and ciprofloxacin

Tuo, Xiaxia ; Gu, Jie ; Wang, Xiaojuan ; Sun, Yixin ; Duan, Manli ; Sun, Wei ; Yin, Yanan ; Guo, Aiyun ; Zhang, Li

Chemosphere, April 2018, Vol.197, pp.643-650 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.01.033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Class 1 integrase, sulfonamide and tetracycline resistance genes in wastewater treatment plant and surface water

Makowska, Nicoletta ; Koczura, Ryszard ; Mokracka, Joanna

Chemosphere, February 2016, Vol.144, pp.1665-1673 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2015.10.044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elimination of veterinary antibiotics and antibiotic resistance genes from swine wastewater in the vertical flow constructed wetlands

Liu, Lin ; Liu, Chaoxiang ; Zheng, Jiayu ; Huang, Xu ; Wang, Zhen ; Liu, Yuhong ; Zhu, Gefu

Chemosphere, May 2013, Vol.91(8), pp.1088-1093 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2013.01.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics of ARG-carrying plasmidome in the cultivable microbial community from wastewater treatment system under high oxytetracycline concentration

Shi, Yanhong ; Zhang, Hong ; Tian, Zhe ; Yang, Min ; Zhang, Yu

Applied Microbiology and Biotechnology, 2018, Vol.102(4), pp.1847-1858 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0175-7598 ; E-ISSN: 1432-0614 ; DOI: 10.1007/s00253-018-8738-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metagenomic analysis revealed the prevalence of antibiotic resistance genes in the gut and living environment of freshwater shrimp

Zhao, Yanting ; Zhang, Xu-Xiang ; Zhao, Zhonghua ; Duan, Cuilan ; Chen, Huangen ; Wang, Miaomiao ; Ren, Hongqiang ; Yin, Ying ; Ye, Lin

Journal of Hazardous Materials, 15 May 2018, Vol.350, pp.10-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2018.02.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human and veterinary antibiotics during composting of sludge or manure: Global perspectives on persistence, degradation, and resistance genes

Ezzariai, Amine ; Hafidi, Mohamed ; Khadra, Ahmed ; Aemig, Quentin ; El Fels, Loubna ; Barret, Maialen ; Merlina, Georges ; Patureau, Dominique ; Pinelli, Eric

Journal of Hazardous Materials, 05 October 2018, Vol.359, pp.465-481 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2018.07.092

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detection of class 1 integrons in Salmonella Weltevreden and silent antibiotic resistance genes in some seafood‐associated nontyphoidal isolates of Salmonella in south‐west coast of India

Deekshit, V. K. ; Kumar, B. K. ; Rai, P. ; Srikumar, S. ; Karunasagar, I. ; Karunasagar, I.

Journal of Applied Microbiology, June 2012, Vol.112(6), pp.1113-1122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-5072 ; E-ISSN: 1365-2672 ; DOI: 10.1111/j.1365-2672.2012.05290.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antibiotic resistance genes and human bacterial pathogens: Co-occurrence, removal, and enrichment in municipal sewage sludge digesters

Ju, Feng ; Li, Bing ; Ma, Liping ; Wang, Yubo ; Huang, Danping ; Zhang, Tong

Water Research, 15 March 2016, Vol.91, pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; E-ISSN: 1879-2448 ; DOI: 10.1016/j.watres.2015.11.071

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 740  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (677)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (5)
 2. 2003đến2006  (14)
 3. 2007đến2011  (15)
 4. 2012đến2016  (182)
 5. Sau 2016  (506)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (707)
 2. Chinese  (4)
 3. French  (2)
 4. Spanish  (2)
 5. Portuguese  (1)
 6. Persian  (1)
 7. Russian  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Junya
 2. Wei, Yuansong
 3. Zhang, Tong
 4. Zhu, Yong-Guan
 5. Luo, Yi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...