skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cervical radiculopathy treated by infusion of epidural analgesics in homebound patients

Antonio Aldrete, J ; Brown, Carol A ; Yarcho, Kristy L

Journal of Clinical Anesthesia, 1994, Vol.6(1), pp.33-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-8180 ; E-ISSN: 1873-4529 ; DOI: 10.1016/0952-8180(94)90115-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

술후 경막외 Morphine으로 인한 오심 및 구토에 대한 경막외 Droperidol의 효과

박진우 ; 이동근 ; 최영균 ; 김영재 ; 신치만 ; 박명 ; 박주열 ; Park, Jin-Woo ; Lee, Dong-Kun ; Choe, Young-Kyun ; Kim, Young-Jea ; Shin, Chee-Mahn ; Pak, Myoung ; Park, Ju-Yuel

大韓痛症學會誌 = Korean journal of pain, 1996, Vol.9(2), pp.380-384

ISSN: 1226-2579

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

상복부 수술 환자에서 Fentanyl, Bupivacaine 및 Clonidine혼용에 의한 경막외 제통에 대한 평가

임웅모 ; 윤명하 ; 한상도 ; Im, Woong-Mo ; Yoon, Myung-Ha ; Han, Sang-Do

大韓痛症學會誌 = Korean journal of pain, 1996, Vol.9(1), pp.159-165

ISSN: 1226-2579

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Park, Ju-Yuel
  2. 신치만
  3. Yoon, Myung-Ha
  4. Kim, Young-Jea
  5. Yarcho, Kristy L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...