skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 116.060  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Metallic nanoparticles: synthesis, characterisation and application
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metallic nanoparticles: synthesis, characterisation and application

Nguyen, Hoang Luong; Nguyen, Ngoc Long; Le, Van Vu,...

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32619

Truy cập trực tuyến

2
Effects of heat treatment and poly(vinylpyrrolidone) (PVP) polymer on electrocatalytic activity of polyhedral Pt nanoparticles towards their methanol oxidation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of heat treatment and poly(vinylpyrrolidone) (PVP) polymer on electrocatalytic activity of polyhedral Pt nanoparticles towards their methanol oxidation

Nguyen, Viet Long; Tong, Duy Hien; Michitaka, Ohtaki

ISIKNOWLEDGE; 0303-402X; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27708; https://link.springer.com/article/10.1007/s00396-011-2460-6

Truy cập trực tuyến

3
Interfacial Magnetism and Anisotropy in Fe/Pt Multilayers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interfacial Magnetism and Anisotropy in Fe/Pt Multilayers

Nguyen Huu Duc, Trinh Thi Loc, Tran Mau Danh, Nguyen The Hien

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59887

Truy cập trực tuyến

4
Thickness dependence of the phase transformation in FePt alloy thin films
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thickness dependence of the phase transformation in FePt alloy thin films

P, T.L. Minh; N, P. Thuy; N, T.N. Chan

ISIKNOWLEDGE; 0304-8853; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31070; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885303009090

Truy cập trực tuyến

5
Platinum and Palladium Nano-Structured Catalysts for Polymer Electrolyte Fuel Cells and Direct Methanol Fuel Cells
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Platinum and Palladium Nano-Structured Catalysts for Polymer Electrolyte Fuel Cells and Direct Methanol Fuel Cells

Nguyen, Viet Long; Cao, Minh Thi; Yong, Yang

ISIKNOWLEDGE; 1533-4899; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23901503; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32402

Truy cập trực tuyến

6
The role of carriers in properties and performance of Pt-CuO nanocatalysts in low temperature oxidation of CO and p-xylene
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of carriers in properties and performance of Pt-CuO nanocatalysts in low temperature oxidation of CO and p-xylene

Luu, Cam Loc; Nguyen, Tri; Hoang, Tien Cuong

ISIKNOWLEDGE; 2043-6254; http://iopscience.iop.org/article/10.1088/2043-6262/6/1/015011; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31542

Truy cập trực tuyến

7
Synthesis and characterization of polyhedral and quasi-sphere non-polyhedral Pt nanoparticles: effects of their various surface morphologies and sizes on electrocatalytic activity for fuel cell applications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and characterization of polyhedral and quasi-sphere non-polyhedral Pt nanoparticles: effects of their various surface morphologies and sizes on electrocatalytic activity for fuel cell applications

Nguyen, Viet Long; Michitaka, Ohtaki; Tong, Duy Hien

ISIKNOWLEDGE; 1388-0764; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26194; http://link.springer.com/article/10.1007/s11051-011-0503-z

Truy cập trực tuyến

8
Effects of surface morphology and anisotropy on the tangential-momentum accommodation coefficient between Pt(100) and Ar
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of surface morphology and anisotropy on the tangential-momentum accommodation coefficient between Pt(100) and Ar

Pham Thanh Tung; To Quy Dong; Guy Lauriat; C´ eline L´ eonard; Vo Van Hoang

ISIKNOWLEDGE; 1539-3755; 1550-2376; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25919

Truy cập trực tuyến

9
Magnetic properties of FePt nanoparticles prepared by sonoelectrodeposition
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic properties of FePt nanoparticles prepared by sonoelectrodeposition

Nguyen, Hoang Nam; Nguyen, Thi Thanh Van; Nguyen, Dang Phu,...

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29650

Truy cập trực tuyến

10
Tổng hợp nghiên cứu phức chất Pd(II), Pt(II) với phối tử amin hai càng chứa hợp phần antraxen
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp nghiên cứu phức chất Pd(II), Pt(II) với phối tử amin hai càng chứa hợp phần antraxen

Nguyễn, Minh Hải; Phạm, Thị Yến

2588-1140; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61462

Truy cập trực tuyến

11
192_Định hướng phát triển trong thời kỳ hội nhập
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

192_Định hướng phát triển trong thời kỳ hội nhập

VNU Media

Số 192 (02/2007) - No. 192; http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/20070

Truy cập trực tuyến

12
The development of mixture, alloy, and core-shell nanocatalysts with nanomaterial supports for energy conversion in low-temperature fuel cells
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The development of mixture, alloy, and core-shell nanocatalysts with nanomaterial supports for energy conversion in low-temperature fuel cells

Nguyen, Viet Long; Yang, Yong; Cao, Thi Minh

ISIKNOWLEDGE; 2211-3282; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31114

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực hành toán phổ thông bởi phần mềm TOAN PT trên máy tính

Lê Trọng Lục

H. : KHKT , 2001 - H. : KHKT, 2001 - (371.3 LE-L 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Khoáng sản kim loại
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khoáng sản kim loại

Vũ, Chí Hiếu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18541

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of methanol electrooxidation on Pt and Pt–Ru in H3PO4 using MEA with PBI–H3PO4 membrane

Modestov, A.D. ; Tarasevich, M.R. ; Pu, Hongting

Journal of Power Sources, 1 May 2012, Vol.205, pp.207-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7753 ; DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.01.089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of process parameters on the microstructure and perpendicular magnetic properties of Co 3Pt thin films

Shen, C.L. ; Kuo, P.C. ; Chen, S.C. ; Chen, C.D. ; Hsu, S.L. ; Lin, G.P. ; Ou, S.L. ; Huang, K.T. ; Chen, S.C.

Thin Solid Films, 2011, Vol.519(15), pp.5199-5202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6090 ; DOI: 10.1016/j.tsf.2011.01.111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pt-rotaxanes as cytotoxic agents

Wang, Xiaoyang ; Smithrud, David B.

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2011, Vol.21(22), pp.6880-6883 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-894X ; DOI: 10.1016/j.bmcl.2011.09.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of NaCl and Na2SO4 cathode electrolytes on electrochemical ozone production

Naya, Kazunari ; Okada, Fumio

Electrochimica Acta, 1 September 2012, Vol.78, pp.495-501 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-4686 ; DOI: 10.1016/j.electacta.2012.06.071

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two-dimensional Cu deposition on Pt(100) and stepped surfaces of platinum single crystals

Molodkina, E.B. ; Ehrenburg, M.R. ; Danilov, A.I. ; Feliu, J.M.

Electrochimica Acta, 10 March 2016, Vol.194, pp.385-393 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-4686 ; DOI: 10.1016/j.electacta.2016.02.082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highly loaded carbon black supported Pt catalysts for fuel cells

Kaluža, Luděk ; Larsen, Mikkel J. ; Zdražil, Miroslav ; Gulková, Daniela ; Vít, Zdeněk ; Šolcová, Olga ; Soukup, Karel ; Koštejn, Martin ; Bonde, Jacob L. ; Maixnerová, Lucie ; Odgaard, Madeleine

Catalysis Today, 1 November 2015, Vol.256, pp.375-383 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5861 ; DOI: 10.1016/j.cattod.2015.02.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 116.060  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (1.107)
 2. 1957đến1972  (1.836)
 3. 1973đến1988  (9.756)
 4. 1989đến2005  (26.336)
 5. Sau 2005  (67.415)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (76.518)
 2. Portuguese  (19.818)
 3. German  (1.097)
 4. Dutch  (717)
 5. Chinese  (680)
 6. Japanese  (592)
 7. Spanish  (552)
 8. French  (396)
 9. Korean  (359)
 10. Italian  (161)
 11. Norwegian  (35)
 12. Polish  (31)
 13. Russian  (26)
 14. Undetermined  (10)
 15. Danish  (6)
 16. Czech  (5)
 17. Hungarian  (4)
 18. Arabic  (4)
 19. Persian  (2)
 20. Slovak  (1)
 21. Turkish  (1)
 22. Greek  (1)
 23. Vietnamese  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Y.
 2. Li, Y.
 3. Zhang, Y.
 4. Liu, Y.
 5. Zhang, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...