skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diffusion of an Integrated Health Education Program in an Urban School System: Planet Health

Wiecha, Jean L ; El Ayadi, Alison M ; Fuemmeler, Bernard F ; Carter, Jill E ; Handler, Shirley ; Johnson, Stacy ; Strunk, Nancy ; Korzec - Ramirez, Debra ; Gortmaker, Steven L

Journal of Pediatric Psychology, 2004, Vol.29(6), pp.467-474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0146-8693 ; E-ISSN: 1465-735X ; DOI: 10.1093/jpepsy/jsh050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Project Family Prevention Trials Based in Community–University Partnerships: Toward Scaled-Up Preventive Interventions

Spoth, Richard ; Redmond, Cleve

Prevention Science, 2002, Vol.3(3), pp.203-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-4986 ; E-ISSN: 1573-6695 ; DOI: 10.1023/A:1019946617140

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

At last - a Reagan technology policy? (preventing thefts of U.S. technology)

Barry, John M.

Dun's Business Month, April, 1986, Vol.126, p.58(2)

ISSN: 0279-3040

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fuemmeler, Bernard F
  2. Redmond, Cleve
  3. Gortmaker, Steven L.
  4. Korzec-Ramirez, Debra
  5. El Ayadi, Alison M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...