skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing a graphical interface for creativity support tools for designers: a case study

Jieun Kim; Carole Bouchard; Jean-François Omhover; Améziane Aoussat

Int. J. of Web Engineering and Technology, 2012, Vol 7 Issue 2, pp 173 - 199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-1289 ; E-ISSN: 1741-9212 ; DOI: 10.1504/IJWET.2012.046872

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Inderscience Journals  (1)
  2. HAL (CCSd)  (1)
  3. OneFile (GALE)  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...