skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 125  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

스마트폰 아이콘 디자인의 식별성에 관한 연구

위수풍(Wei, Xiu Feng) ; 김희현(Kim, Hee Hyun)

한국디지털디자인협의회 conference, 2014, Vol.2014(5), pp.187-190

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

스마트폰 앱 디자인 특성에 관한 연구

김선진(Kim, Sun Jin)

디지털디자인학연구, 2013, Vol.13(1), pp.215-224

ISSN: 1598-2319

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on the Attraction and the Comprehensibility of Icons Using Rough Set
ラフ集合理論を用いたアイコンの魅力度と分かりやすさに関する研究

大野, 森太郎 ; 金田, 幸裕 ; 原田, 利宣 ; Oono, Shintaro ; Kaneda, Yukihiro ; Harada, Toshinobu

デザイン学研究, 2016, Vol.62(6), pp.6_61-6_68

ISSN: 0910-8173 ; DOI: 10.11247/jssdj.62.6_61

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context에 따른 아이콘 디자인의 차이가 인지성에 미치는 영향

이미영(Miyoung Lee) ; 김성우(Sungwoo Kim) ; 박남춘(Namchoon Park)

한국HCI학회 학술대회, 2012, Vol.2012(1), pp.823-825

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

모바일 어플리케이션 아이콘의 디자인 요소 분석

여영기(Yeo, Younggi) ; 김보연(Kim, Boyeun)

디지털디자인학연구, 2013, Vol.13(1), pp.615-624

ISSN: 1598-2319

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

노인의 시지각 특성을 고려한 앱 아이콘 디자인 개발 방향 연구

이재원(Lee, Jae Won) ; 이은실(Yi, Eun Sil)

한국디자인학회 학술발표대회 논문집, 2018, Vol.2018(11), pp.122-123

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

사용자 인지 및 선호도에 기반한 노인을 위한 스마트워치 아이콘 디자인 ( Design a Smart Watch Icon for the Elderly Based on User Perception and Preference )

이상원 ; Lee Sang Won ; 우걸 ; Wu Jie ; 어희재 ; Eo Hee Jae ; 안시형 ; Ahn Si Hyeong

디자인융복합연구, 2017, Vol.16(6), p.239

ISSN: 2287-4089

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

논문 : 아이콘 디자인의 구체성과 추상성에 관한 연구 -모바일 애플리케이션 아이콘을 중심으로- ( The study Concerning the Concreteness and Abstractness of Icon Design -Focused on the Mobile Application Icon- )

박선아 ; Sun Ah Pakr ; 박승호 ; Seung Ho Park

디자인융복합연구, 2014, Vol.13(5), p.199

ISSN: 2287-4089

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

실버세대를 위한 앱 아이콘 디자인 분석 연구

우림립(Yu, Lin Li) ; 김준교(Kim, Jun Gyo)

디지털디자인학연구, 2015, Vol.15(2), pp.223-232

ISSN: 1598-2319

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Icon Design Study in Computer Interface

Yan, Rushan

Procedia Engineering, 2011, Vol.15, pp.3134-3138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-7058 ; DOI: 10.1016/j.proeng.2011.08.588

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Users’ Familiarity With the Objects Depicted in Icons on the Cognitive Performance of Icon Identification

Shen, Zhangfan ; Xue, Chengqi ; Wang, Haiyan

i-Perception, June 2018, Vol.9(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2041-6695 ; DOI: 10.1177/2041669518780807

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Icon Design Principles for Preschoolers: Implications Derived from Child Development

Chiu, Shuhui ; Koong, Chorng-Shiuh ; Fan, Sa-Hui

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 9 November 2012, Vol.64, pp.228-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0428 ; DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.11.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining older users’ performance on and preference for menu designs of digital photo frames

Yueh, Hsiu-Ping ; Lin, Weijane ; Lu, Tzu-Yi ; Chou, Yen-Lian

Theoretical Issues in Ergonomics Science, 01 May 2013, Vol.14(3), p.273-289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-922X ; E-ISSN: 1464-536X ; DOI: 10.1080/1463922X.2011.617113

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of Icon Design and Touchable Area for Effective Smart Phone Controls

Im, Youngjae ; Kim, Taeil ; Jung, Eui S.

Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, March 2015, Vol.25(2), pp.251-267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1090-8471 ; E-ISSN: 1520-6564 ; DOI: 10.1002/hfm.20593

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Showing Uncertainty in Aircraft Cockpits using Icons

Kolbeinsson, Ari ; Falkman, Göran ; Lindblom, Jessica

Procedia Manufacturing, 2015, Vol.3, pp.2905-2912

ISSN: 2351-9789 ; DOI: 10.1016/j.promfg.2015.07.805

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Investigation of Computer Icon Design

Kleddao Satcharoen

Proceedings of the XXth Conference of Open Innovations Association FRUCT, 01 November 2017, Vol.562(21), pp.488-491

ISSN: 2305-7254 ; E-ISSN: 2343-0737

Toàn văn sẵn có

17
基于特征推理的图标搜索特性实验研究 - Experimental study on characteristics of icon searching based on feature inference
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于特征推理的图标搜索特性实验研究 - Experimental study on characteristics of icon searching based on feature inference

彭宁玥 ; 薛澄岐 ; Peng Ningyue, Xue Chengqi

东南大学学报:自然科学版 - Journal of Southeast University(Natural Science Edition), 2017, Vol.47(04), pp.703-709 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0505

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of smartphone icon background shapes and figure/background area ratios on visual search performance and user preferences

Luo, Shijian ; Zhou, Yuxiao

Frontiers of Computer Science, 2015, Vol.9(5), pp.751-764 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-2228 ; E-ISSN: 2095-2236 ; DOI: 10.1007/s11704-014-4155-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
手机交互界面中图标的隐喻设计研究 - Metaphor Design in the Mobile Phone Interface Icon
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

手机交互界面中图标的隐喻设计研究 - Metaphor Design in the Mobile Phone Interface Icon

任美琪 ; 谢庆森 ; REN Mei-qi, XIE Qing-sen

包装工程 - Packaging Engineering, 2014, Vol.35(04), pp.29-31

ISSN: 1001-3563

Toàn văn không sẵn có

20
以用户研究为基础的图标设计 - Design of Icon Based on User Research
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

以用户研究为基础的图标设计 - Design of Icon Based on User Research

熊雪 ; Xiong Xue

绍兴文理学院学报 - Journal of Shaoxing College of Arts and Sciences, 2016, Vol.36(07), pp.73-76

ISSN: 1008-293X

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 125  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (6)
 2. 1999đến2004  (8)
 3. 2005đến2010  (7)
 4. 2011đến2015  (53)
 5. Sau 2015  (51)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (82)
 2. Korean  (15)
 3. Chinese  (2)
 4. Japanese  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lin, Rungtai
 2. Chiu, Shuhui
 3. Chou, Yen-Lian
 4. Wong, Joan
 5. Kolbeinsson, Ari

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...