skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical leaching of rare earth elements from highly REY-rich mud

Takaya, Yutaro ; Fujinaga, Koichiro ; Yamagata, Naoya ; Araki, Syuhei ; Maki, Ryota ; Nakamura, Kentaro ; Iijima, Koichi ; Kato, Yasuhiro

GEOCHEMICAL JOURNAL, 2015, Vol.49(6), pp.637-652 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7002 ; DOI: 10.2343/geochemj.2.0373

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rare-earth, major, and trace element geochemistry of deep-sea sediments in the Indian Ocean: Implications for the potential distribution of REY-rich mud in the Indian Ocean

Yasukawa, Kazutaka ; Nakamura, Kentaro ; Fujinaga, Koichiro ; Machida, Shiki ; Ohta, Junichiro ; Takaya, Yutaro ; Kato, Yasuhiro

GEOCHEMICAL JOURNAL, 2015, Vol.49(6), pp.621-635 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7002 ; DOI: 10.2343/geochemj.2.0361

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of mineral resource potential of rare-earth elements and yttrium-rich mud off the southeastern coast of Hawaiian Islands
ハワイ南東方沖におけるレアアース泥の資源ポテンシャル評価

大田, 隼一郎 ; 藤永, 公一郎 ; 髙谷, 雄太郎 ; 加藤, 泰浩 ; Ohta, Junichiro ; Fujinaga, Koichiro ; Takaya, Yutaro ; Kato, Yasuhiro

資源地質, 2012, Vol.62(3), pp.197-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0918-2454 ; DOI: 10.11456/shigenchishitsu.62.197

Toàn văn không sẵn có

4
深海矿产资源潜力与全球治理探析 - Analysis of the potential of deep-sea mineral resources and global governance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

深海矿产资源潜力与全球治理探析 - Analysis of the potential of deep-sea mineral resources and global governance

张涛 ; ; ; 蒋成竹 ; ZHANG Tao, JIANG Chengzhu

中国矿业 - China Mining Magazine, 2017, Vol.26(11), pp.14-18

ISSN: 1004-4051

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The latest research outcomes of the REY-rich mud deposit and a progress toward its development in the Minamitorishima EEZ
レアアース泥研究の最新成果と南鳥島EEZにおける開発の実現に向けた取り組み

加藤, 泰浩 ; 中村, 謙太郎 ; 藤永, 公一郎 ; 安川, 和孝 ; 髙谷, 雄太郎 ; 大田, 隼一郎 ; 田中, えりか ; 見邨, 和英 ; 飯島, 耕一 ; 町田, 嗣樹 ; 野崎, 達生 ; 木村, 純一 ; 岩森, 光 ; Kato, Yasuhiro ; Nakamura, Kentaro ; Fujinaga, Koichiro ; Yasukawa, Kazutaka ; Takaya, Yutaro ; Ohta, Junichiro ; Tanaka, Erika ; Mimura, Kazuhide ; Iijima, Koichi ; Machida, Shiki ; Nozaki, Tatsuo ; Kimura, Jun-Ichi ; Iwamori, Hikaru

日本地質学会学術大会講演要旨, 2017, Vol.2017(0), pp.317

ISSN: 1348-3935 ; DOI: 10.14863/geosocabst.2017.0_317

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study on the Recovery of Rare-Earth Elements from REY-rich Mud by Chemical Leaching Method.
化学リーチング法によるレアアース泥からのレアアース元素回収 ‐工学的開発を念頭に置いた最適条件の検討‐

髙谷, 雄太郎 ; 平出, 隆志 ; 藤永, 公一郎 ; 中村, 謙太郎 ; 加藤, 泰浩 ; Takaya, Yutaro ; Hiraide, Takashi ; Fujinaga, Koichiro ; Nakamura, Kentaro ; Kato, Yasuhiro

日本地質学会学術大会講演要旨, 2014, Vol.2014(0), pp.368

ISSN: 1348-3935 ; DOI: 10.14863/geosocabst.2014.0_368

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The latest research on REY-rich mud around Minami-Torishima
南鳥島レアアース泥研究の最前線

加藤, 泰浩 ; 藤永, 公一郎 ; 中村, 謙太郎 ; 鈴木, 勝彦 ; 柏原, 輝彦 ; 町田, 嗣樹 ; 原口, 悟 ; 安川, 和孝 ; 大田, 隼一郎 ; 渡辺, 大輝 ; 飯島, 耕一 ; 町山, 栄章 ; 西尾, 嘉朗 ; 野崎, 達生 ; 岩森, 光 ; KR13-02, 乗船者一同 ; Kato, Yasuhiro ; Fujinaga, Koichiro ; Nakamura, Kentaro ; Suzuki, Katsuhiko ; Kashiwadara, Teruhiko ; Machida, Shiki ; Haraguchi, Satoru ; Yasukawa, Kazutaka ; Ohta, Junichiro ; Watanabe, Daiki ; Iijima, Koichi ; Machiyama, Hideaki ; Nishio, Yoshiro ; Nozaki, Tatsuo ; Iwamori, Hikaru ; Kr13-02, Cruise Members

日本地質学会学術大会講演要旨, 2013, Vol.2013(0), pp.145

ISSN: 1348-3935 ; DOI: 10.14863/geosocabst.2013.0_145

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study on the Recovery Method of Rare-Earth Elements from REY-Rich Mud toward the Development and the Utilization of REY-Rich Mud
化学リーチングによるレアアース泥からのレアアース回収方法の検討

髙谷, 雄太郎 ; 平出, 隆志 ; 藤永, 公一郎 ; 中村, 謙太郎 ; 加藤, 泰浩 ; Takaya, Yutaro ; Hiraide, Takashi ; Fujinaga, Koichiro ; Nakamura, Kentaro ; Kato, Yasuhiro

Journal of MMIJ, 2014, Vol.130(4), pp.104-114

ISSN: 1881-6118 ; DOI: 10.2473/journalofmmij.130.104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

태평양 심해저 광물 자원(망간단괴) 개발사업의 과거 경제성분석의 검토를 통한 개선된 모형제시

권석재 ; 정선영

해양환경안전학회 학술발표대회 논문집, November 2012, pp.133-135

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. Japanese  (5)
 2. English  (4)
 3. Korean  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fujinaga, Koichiro
 2. Kato, Yasuhiro
 3. Takaya, Yutaro
 4. 藤永, 公一郎
 5. 加藤, 泰浩

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...