skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jeqe the Bodyservant of King Tshaka (Insila Ka Tshaka): Translated from the Zulu by Professor J. Boxwell

Dubb, Dr. John

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnobotanical plant uses in the KwaNibela Peninsula, St Lucia, South Africa

Corrigan, B.M ; Van Wyk, B.-E ; Geldenhuys, C.J ; Jardine, J.M

South African Journal of Botany, 2011, Vol.77(2), pp.346-359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0254-6299 ; E-ISSN: 1727-9321 ; DOI: 10.1016/j.sajb.2010.09.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impression management within the Zulu culture: Exploring tactics in the work context

Debrah Mtshelwane ; Jan Alewyn Nel ; Lizelle Brink

SA Journal of Industrial Psychology, 01 August 2016, Vol.42(1), pp.e1-e13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-5200 ; E-ISSN: 2071-0763 ; DOI: 10.4102/sajip.v42i1.1325

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Debating virginity-testing cultural practices in South Africa: a Taylorian reflection

Rafudeen, Auwais ; Mkasi (Khuzwayo), Lindiwe P

Journal for the Study of Religion, January 2016, Vol.29(2), pp.118-133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2413-3027

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (3)
 2. Khác  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rafudeen, Auwais
 2. Jardine, J.M
 3. Nel, J.A.
 4. Mkasi , Lindiwe P
 5. Brink, Lizelle

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...