skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geographic classification of heavy metal concentrations in mouses and stream sediments in the Federal Republic of Germany

Berlekamp , J. ; Herpin , U. ; Matthies , M. ; Lieth , H. ; Markert , B. ; Weckert , V. ; Wolterbeek , B. ; Verburg , T. ; Zinner , H.J. ; Siewers , U.

Water, air, and soil pollution, 1998, Vol.101(1/4), pp.177-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Berlekamp, J
  2. Siewers, Ulrich
  3. Berlekamp , J.
  4. Matthies, M.
  5. Siewers, U.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...