skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On weakly singular and fully nonlinear travelling shallow capillary–gravity waves in the critical regime

Mitsotakis, Dimitrios ; Dutykh, Denys ; Assylbekuly, Aydar ; Zhakebayev, Dauren

Physics Letters A, 25 May 2017, Vol.381(20), pp.1719-1726 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9601 ; E-ISSN: 1873-2429 ; DOI: 10.1016/j.physleta.2017.03.041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modelling of turbulence energy decay based on hybrid methods

Abdibekova, Aigerim ; Zhakebayev, Dauren ; Abdigaliyeva, Akmaral ; Zhubat, Kuanysh

Engineering Computations, 02 July 2018, Vol.35(5), pp.1965-1977 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-4401 ; E-ISSN: 1758-7077 ; DOI: 10.1108/EC-11-2016-0395

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Integration of Science, Education and Industry in the Republic of Kazakhstan in the Context of the Development of New Educational Programs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of Science, Education and Industry in the Republic of Kazakhstan in the Context of the Development of New Educational Programs

Abdibekov, Ualikhan ; Zhakebayev, Dauren ; Karuna, Oksana ; Moisseyeva, Yekaterina

Mediterranean Journal of Social Sciences, 12/25/2015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20399340 ; E-ISSN: 20392117 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n6s5p364

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematical modeling of electron irradiation of oil

Kizbayev, Assylzhan ; Zhakebayev, Dauren ; Abdibekov, Ualikhan ; Khikmetov, Askar

Engineering Computations, 02 July 2018, Vol.35(5), pp.1998-2009 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-4401 ; E-ISSN: 1758-7077 ; DOI: 10.1108/EC-12-2016-0419

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhakebayev, Dauren
  2. Zhakebayev, D.
  3. Abdibekov, Ualikhan
  4. Khikmetov, A.
  5. Moisseyeva, Yekaterina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...