skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infection in patients on maintenance haemodialysis

Kaslow, R A ; Zellner, S R

Lancet (London, England), 15 July 1972, Vol.2(7768), pp.117-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 4113896 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Double-blind, dose-response, placebo-controlled multicenter study of nisoldipine. A new second-generation calcium channel blocker in angina pectoris

Thadani, U ; Zellner, S R ; Glasser, S ; Bittar, N ; Montoro, R ; Miller, A B ; Chaitman, B ; Schulman, P ; Stahl, A ; Dibianco, R

Circulation, December 1991, Vol.84(6), pp.2398-408 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322 ; PMID: 1959195 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single-dose cefotetan versus multiple-dose cefoxitin as prophylaxis in colorectal surgery

Jagelman, D G ; Fabian, T C ; Nichols, R L ; Stone, H H ; Wilson, S E ; Zellner, S R

American journal of surgery, 31 May 1988, Vol.155(5A), pp.71-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9610 ; PMID: 3287972 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multicenter open trial of cefotetan and cefoxitin in elective biliary surgery

Fabian, T C ; Zellner, S R ; Gazzaniga, A ; Hanna, C ; Nichols, R L ; Waxman, K

American journal of surgery, 31 May 1988, Vol.155(5A), pp.77-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9610 ; PMID: 3287973 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Therapy of Uncomplicated Gonococcal Urethritis in the Male with a Single Dose of Amoxicillin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Therapy of Uncomplicated Gonococcal Urethritis in the Male with a Single Dose of Amoxicillin

Deal, W. B. ; Polly, S. M. ; Zellner, S. R.

Journal of Infectious Diseases, 06/01/1974, Vol.129(Supplement 2), pp.S256-S257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1899 ; E-ISSN: 1537-6613 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/infdis/129.Supplement_2.S256

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Therapy of uncomplicated gonococcal urethritis in the male with a single dose of amoxicillin

Deal, W B ; Polly, S M ; Zellner, S R

The Journal of infectious diseases, June 1974, Vol.129(0), pp.suppl:S256-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1899 ; PMID: 4210090 Version:1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combination propranolol and bepridil therapy in stable angina pectoris

Frishman, W H ; Charlap, S ; Farnham, D J ; Sawin, H S ; Michelson, E L ; Crawford, M H ; Dibianco, R ; Kostis, J B ; Zellner, S R ; Michie, D D

The American journal of cardiology, 15 March 1985, Vol.55(7), pp.43C-49C [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9149 ; PMID: 3883741 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The susceptibility of health care workers to varicella-zoster virus

Zellner, S R ; Polley, N

Infection control : IC, November 1986, Vol.7(11), pp.533

ISSN: 0195-9417 ; PMID: 3640742 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1974  (1)
 2. 1974đến1984  (2)
 3. 1985đến1985  (1)
 4. 1986đến1988  (3)
 5. Sau 1988  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zellner, S.R.
 2. Zellner, Stephen R
 3. Dibianco, R
 4. Nichols, R L
 5. Thadani, U

theo chủ đề:

 1. Humans
 2. Male
 3. Female
 4. Medicine
 5. Adult

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...