skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 138.483  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Customer needs and solutions CNS

ISSN: 2196-2928

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Judging a magazine by its advertising exploring the effects of advertising content on perceptions of a media vehicle

Rosengren, Sara; Dahlén, Micael

Journal of advertising research [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8499

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jack and Jill be nimble a historical analysis of an "adless" children’s magazine

Holiday, Steven

Journal of advertising [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-3367 ; DOI: 10.1080/00913367.2018.1553080

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Membership directory / Academy of Marketing Science

Academy Of Marketing Science,Verfasser

Journal of the Academy of Marketing Science [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-0703

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asia Pacific Journal of Management & Entrepreneurship Research APJMER

ISSN: 2277-8098

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agrarian south journal of political economy

ISSN: 2321-0281

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entrepreneurial business and economics review EBER

Centre For Strategic And International Entrepreneurship, Faculty Of Economics And International Relations, Cracow University Of Economics; Uniwersytet Ekonomiczny W Krakowie centrum Przedsiębiorczości Strategicznej I Międzynarodowej

Central and Eastern European online library [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2353-8821

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technology Innovation Management Review

ISSN: 1927-0321

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zeitschrift für kritische Sozialtheorie und Philosophie

ISSN: 2194-5640 ; ISSN: 2194-5640

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of humanitarian logistics and supply chain management JHLSCM

ISSN: 2042-6747

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water resources and economics

ISSN: 2212-4284

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information and computer security

ISSN: 2056-497X

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi = Academic review of economics and administrative sciences

Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi; Niğde Üniversitesi iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi

ISSN: 1308-4216

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of finance, accounting & management

ISSN: 2153-2818

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quaestus

ISSN: 2343-8134

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Logistique & management

ISSN: 2377-9640

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Uncertainty Analysis and Applications JUAA

ISSN: 2195-5468

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of service theory and practice

ISSN: 2055-6233

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of economic development, management, IT, finance & marketing

ISSN: 1947-2439

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of causal inference

ISSN: 2193-3685 ; ISSN: 2193-3685

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 138.483  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6.014)
 2. Toàn văn trực tuyến (4.343)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (48.545)
 2. 1958đến1972  (23.829)
 3. 1973đến1987  (22.042)
 4. 1988đến2003  (30.175)
 5. Sau 2003  (12.662)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (38.995)
 2. English  (37.240)
 3. French  (5.415)
 4. Spanish  (3.472)
 5. Russian  (1.573)
 6. Italian  (1.211)
 7. Polish  (1.130)
 8. Dutch  (967)
 9. Portuguese  (885)
 10. Danish  (688)
 11. Czech  (534)
 12. Norwegian  (522)
 13. Hungarian  (472)
 14. Bulgarian  (336)
 15. Finnish  (313)
 16. Arabic  (302)
 17. Turkish  (275)
 18. Romanian  (274)
 19. Ukrainian  (264)
 20. Chinese  (257)
 21. Malay  (246)
 22. Slovak  (168)
 23. Greek  (145)
 24. Lithuanian  (144)
 25. Japanese  (131)
 26. Thai  (80)
 27. Indonesian  (73)
 28. Albanian  (69)
 29. Macedonian  (68)
 30. Korean  (63)
 31. Hebrew  (55)
 32. Icelandic  (39)
 33. Armenian  (32)
 34. Persian  (28)
 35. Vietnamese  (26)
 36. Hindi  (26)
 37. Kirghiz  (24)
 38. Georgian  (17)
 39. Basque  (7)
 40. Malayalam  (5)
 41. Amharic  (2)
 42. Welsh  (2)
 43. Bengali  (1)
 44. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...