skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Magnetic, magnetocaloric and critical properties of Ni50- xCuxMn37Sn13 rapidly quenched ribbons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic, magnetocaloric and critical properties of Ni50- xCuxMn37Sn13 rapidly quenched ribbons

Do, Tran Huu; Nguyen, Hai Yen; Pham, Thi Thanh; Nguyen, Thi Mai; Tran, Dang Thanh; Phan, The-Long; Yu, Seong Cho; Nguyen, Huy Dan

Scopus; 09258388; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838814025559; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32548

Truy cập trực tuyến

2
Magnetocaloric effect and critical behavior in Fe-La-Zr rapidly quenched ribbons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetocaloric effect and critical behavior in Fe-La-Zr rapidly quenched ribbons

Kieu, Xuan Hau; Nguyen, Hoang Ha; Nguyen, Le Thi; Nguyen, Hai Yen; Pham, Thi Thanh; Pham, Duc Huyen Yen; Nguyen, Huy Ngoc; Tran, Dang Thanh; Koledov, Victor V.; Kim, Dong Hyun; Yu, Seong-Cho; Nguyen, Huy Dan

Kieu, X. H., et al. (2018). Magnetocaloric effect and critical behavior in Fe-La-Zr rapidly quenched ribbons. Journal of Science: Advanced Materials and Devices 3 (2018) 406-411.; 2468-2179; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64654; https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2018.11.002

Truy cập trực tuyến

3
Magnetocaloric effect and critical behavior in Fe-La-Zr rapidly quenched ribbons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetocaloric effect and critical behavior in Fe-La-Zr rapidly quenched ribbons

Kieu, Xuan Hau; Nguyen, Hoang Ha; Nguyen, Le Thi; Nguyen, Hai Yen; Pham, Thi Thanh; Pham, Duc Huyen Yen; Nguyen, Huy Ngoc; Tran, Dang Thanh; Koledov, Victor V.; Kim, Dong Hyun; Yu, Seong-Cho; Nguyen, Huy Dan

Kieu, X. H., et al. (2019). Magnetocaloric effect and critical behavior in Fe-La-Zr rapidly quenched ribbons. Journal of Science: Advanced Materials and Devices 3 (2018) 406-411; 2468-2179; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67305; https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2018.11.002

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and magnetic properties of bcc phase Fe 90− x Mn 10 Al x ( x = 10, 20, 30, and 40) nanocrystalline alloys

Tarigan, Kontan ; Song, Young-Yeal ; Yu, Seong-Cho ; Nanto, Dwi

Journal of the Korean Physical Society, 2013, Vol.62(12), pp.1969-1973 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0374-4884 ; E-ISSN: 1976-8524 ; DOI: 10.3938/jkps.62.1969

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual magnetic domain wall motion in discrete magnetic nanodot chains

Yang, Minmin ; Piao, Hong-Guang ; Ma, Xiao-Ping ; Kim, Dong-Hyun ; Pan, Liqing ; Yu, Seong-Cho

AIP Advances, September 2016, Vol.6(9) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2158-3226 ; DOI: 10.1063/1.4962667

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The structural and magnetic properties of Fe-Si and Fe-C solid solutions as a function of milling times

Yoo, Yong-Goo ; Yu, Seong-Cho ; Greneche, J.

Journal of Materials Science, 2004, Vol.39(16), pp.5523-5525 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1023/B:JMSC.0000039278.55645.4e

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large Magnetocaloric Effect Around Room Temperature in Amorphous Fe-Gd-Zr Alloy Ribbon with Short-Range Interactions

Thanh, Tran ; Yen, Nguyen ; Duc, Nguyen ; Phan, The-Long ; Dan, Nguyen ; Yu, Seong-Cho

Journal of Electronic Materials, 2016, Vol.45(5), pp.2608-2614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0361-5235 ; E-ISSN: 1543-186X ; DOI: 10.1007/s11664-016-4431-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultra-soft magnetic properties in nanocrystalline Fe 81B 11Nb 7Cu 1 alloy

Lee, Heebok ; Lee, Kyeong-Jae ; Kim, Yong-Kook ; Kim, Kyeongsup ; Yu, Seong-Cho

Journal of Alloys and Compounds, 2001, Vol.326(1), pp.313-316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/S0925-8388(01)01291-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic and magnetocaloric properties in second-order phase transition La1−xKxMnO3 and their composites

Thanh, Tran Dang ; Linh, Dinh Chi ; Yen, Pham Duc Huyen ; Bau, Le Viet ; Ky, Vu Hong ; Wang, Zhihao ; Piao, Hong-Guang ; An, Nguyen Manh ; Yu, Seong-Cho

Physica B: Physics of Condensed Matter, 01 March 2018, Vol.532, pp.166-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-4526 ; E-ISSN: 1873-2135 ; DOI: 10.1016/j.physb.2017.03.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Very large magnetoimpedance effect in a glass-coated microwire LC-resonator

Le, Anh-Tuan ; Kim, Chong-Oh ; Phan, Manh-Huong ; Lee, Heebok ; Yu, Seong-Cho

Physica B: Physics of Condensed Matter, 2007, Vol.395(1), pp.88-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-4526 ; E-ISSN: 1873-2135 ; DOI: 10.1016/j.physb.2007.02.061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase Diagram and EXAFS Study of La0.7Ca0.3-xBaxMnO3 Manganites

Ulyanov, A. N. ; Yang, Dong-Seok ; Yu, Seong-Cho

Journal of the Physical Society of Japan, 2003, Vol.72(5), pp.1204-1207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9015 ; DOI: 10.1143/JPSJ.72.1204

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Change of optical band gap and magnetization with Mn concentration in Mn-doped AlN films.(Report)

Song, Young - Yeal ; Quang, Pham Hong ; Pham, Van - Thai ; Lee, Kyu Won ; Yu, Seong - Cho

Journal of Magnetism and Magnetic Materials, April, 2005, Vol.290-291, p.1375(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-8853

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuning the magnetic phase transition and the magnetocaloric properties of La 0.7 Ca 0.3 MnO 3 compounds through Sm-doping

Thanh, Tran Dang ; Dung, Nguyen Thi ; Van Dang, Nguyen ; Bau, Le Viet ; Piao, Hong-Guang ; Phan, The Long ; Huyen Yen, Pham Duc ; Hau, Kieu Xuan ; Kim, Dong-Hyun ; Yu, Seong-Cho

AIP Advances, May 2018, Vol.8(5) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2158-3226 ; DOI: 10.1063/1.5007285

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exafs study on nanocrystalline Fe 40Co 10Cu 50 alloy processed by mechanical alloying

Yang, Dong-Seok ; Yoo, Yong-Goo ; Yu, Seong-Cho

Nanostructured Materials, 1999, Vol.12(5), pp.665-668

ISSN: 0965-9773 ; E-ISSN: 1872-9150 ; DOI: 10.1016/S0965-9773(99)00212-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EXAFS and EPR study of La 0.6Sr 0.2Ca 0.2MnO 3 and La 0.6Sr 0.2Ba 0.2MnO 3

Yang, Dong-Seok ; Ulyanov, A.N ; Phan, Manh-Huong ; Kim, Ikgyun ; Ahn, Byong-Keun ; Rhee, Jang Roh ; Kim, Jung Sun ; Nguyen, Chau ; Yu, Seong-Cho

Physica B: Physics of Condensed Matter, 2003, Vol.327(2), pp.183-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-4526 ; E-ISSN: 1873-2135 ; DOI: 10.1016/S0921-4526(02)01722-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (2)
 2. 2003đến2004  (3)
 3. 2005đến2012  (2)
 4. 2013đến2017  (4)
 5. Sau 2017  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Yu, Seong-Cho
 2. Yu, S.-C.
 3. Yu, SC
 4. Kim, Dong-Hyun
 5. Nguyen, Hai Yen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...