skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zr–Ti–Ni thin film metallic glass as a diffusion barrier between copper and silicon

Wang, Chih-Wei ; Yiu, Pakman ; Chu, Jinn ; Shek, Chan-Hung ; Hsueh, Chun-Hway

Journal of Materials Science, 2015, Vol.50(5), pp.2085-2092 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8770-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of annealing on mechanical behavior of Zr–Ti–Ni thin film metallic glasses

Chen, Chu-Shuan ; Yiu, Pakman ; Li, Chia-Lin ; Chu, Jinn P ; Shek, Chan-Hung ; Hsueh, Chun-Hway

Materials Science & Engineering A, 01 July 2014, Vol.608, pp.258-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2014.03.144

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of annealing on mechanical behavior of Zr-Ti-Ni thin film metallic glasses

Chen, Chu - Shuan ; Yiu, Pakman ; Li, Chia - Lin ; Chu, Jinn P. ; Shek, Chan - Hung ; Hsueh, Chun - Hway

Materials Science & Engineering A, July 1, 2014, Vol.608, p.258(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gold-rich ligament nanostructure by dealloying Au-based metallic glass ribbon for surface-enhanced Raman scattering

Chao, Bo-Kai ; Xu, Yi ; Ho, Hsin-Chia ; Yiu, Pakman ; Lai, Yi-Chen ; Shek, Chan-Hung ; Hsueh, Chun-Hway

Scientific reports, 08 August 2017, Vol.7(1), pp.7485 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 28790382 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41598-017-08033-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Effective Viscosity of Lightly UVO-Treated Polystyrene Films on Silicon with Different Molecular Weights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective Viscosity of Lightly UVO-Treated Polystyrene Films on Silicon with Different Molecular Weights

Yu, Xuanji ; Yiu, Pakman ; Weng, Lu-Tao ; Chen, Fei ; Tsui, Ophelia K. C.

Macromolecules, 02/12/2019, Vol.52(3), pp.877-885 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-9297 ; E-ISSN: 1520-5835 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.8b02438

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yiu, Pakman
  2. Yiu, P
  3. Shek, C.-H.
  4. Chu, Jinn P.
  5. Hsueh, Chun-Hway

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...