skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cost efficiency and service effectiveness for university e-libraries in Taiwan

Hsieh, Ling-Feng ; Chin, Jiung-Bin ; Wu, Mu-Chen

The Electronic Library, 27 May 2014, Vol.32(3), pp.308-321 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/EL-10-2011-0146

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
明代西宁李氏家族补阙 - Complement of the Xining Lishi Family in the Ming Dynasty
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

明代西宁李氏家族补阙 - Complement of the Xining Lishi Family in the Ming Dynasty

武沐 ; 陈亮 ; WU Mu, CHEN Liang

青海民族研究 - Nationalities Research In Qinghai, 2016, Issue 01, pp.127-130

ISSN: 1005-5681

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The performance indicators of university e-library in Taiwan

Hsieh, Ling-Feng ; Chin, Jiung-Bin ; Wu, Mu-Chen

The Electronic Library, 01 August 2004, Vol.22(4), pp.325-330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470410552956

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance evaluation for university electronic libraries in Taiwan

Hsieh, Ling-Feng ; Chin, Jiung-Bin ; Wu, Mu-Chen

The Electronic Library, 01 March 2006, Vol.24(2), pp.212-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470610660387

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Study of Correlation between Serum Vitamin D 3 Concentrations and HBV DNA Levels and Immune Response in Chronic Hepatitis Patients

Ko, Wang-Sheng ; Yang, Yen-Ping ; Shen, Fang-Ping ; Wu, Mu-Chen ; Shih, Chia-Ju ; Lu, Mei-Chun ; Yan, Yuan-Horng ; Chiou, Ya-Ling

Nutrients, 2020, Vol.12(4) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2072-6643 ; DOI: 10.3390/nu12041114 ; PMCID: 7230547 ; PMID: 32316365

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
清代河州穆斯林乡约制度考述 - The Textual Research on Local Regulation System of Hezhou Moslem Qing Dynasty
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

清代河州穆斯林乡约制度考述 - The Textual Research on Local Regulation System of Hezhou Moslem Qing Dynasty

武沐 ; 陈云峰 ; WU Mu, CHEN Yun-feng

西北师大学报:社会科学版 - Journal of the Northwest Normal University(Social Sciences), 2006, Vol.43(5), pp.115-121

ISSN: 1001-9162

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wu, Mu-Chen
  2. Wu, Mu - Chen
  3. Mu-Chen Wu
  4. Chin, Jiung-Bin
  5. Wu, MC

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...