skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 204  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GASERZEUGENDE ZUSAMMENSETZUNG
COMPOSITION DE GENERATION DE GAZ
GAS GENERANT COMPOSITION

Wu, Jianzhou

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GASERZEUGENDE ZUSAMMENSETZUNG
COMPOSITION GENERATRICE DE GAZ
GAS GENERATOR COMPOSITION

Wu, Jianzhou

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated sound box with high sound quality

Wu Jianzhou

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special lifting tool for disassembling Israel Dorot valve

Wu Jianzhou

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GASERZEUGENDE ZUSAMMENSETZUNG
COMPOSITION DE GENERATION DE GAZ
GAS GENERANT COMPOSITION

Wu, Jianzhou

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

复合式娱乐屋
Combined type amusement room

Wu Jianzhou

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gas generating composition

Wu Jianzhou

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Switch power supply for high power sound equipment

Wu Jianzhou

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sound box structure with super bass effect

Wu Jianzhou

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-static SRS (Sound Retrieval System) audio circuit

Wu Jianzhou

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPOSITION GENERATRICE DE GAZ

Wu Jianzhou

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Back pushing type loudspeaker

Wu Jianzhou

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamic properties and pyrolysis performances of hydrocarbon-fuel-based nanofluids containing palladium nanoparticles

Yue, Lei ; Wu, Jianzhou ; Gong, Yu ; Fang, Wenjun

Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, July 2016, Vol.120, pp.347-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-2370 ; E-ISSN: 1873-250X ; DOI: 10.1016/j.jaap.2016.06.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sound box structure with extra bass effect

Wu Jianzhou

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sound box convenient to rotate

Wu Jianzhou

Toàn văn sẵn có

16
Tissue Density Mapping of Cone Beam CT Images for Accurate Dose Calculations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tissue Density Mapping of Cone Beam CT Images for Accurate Dose Calculations

Liu, Bei ; Lerma, Fritz A. ; Wu, Jianzhou ; Yi, Byong Yong ; Yu, Cedric

International Journal of Medical Physics, Clinical Engineering and Radiation Oncology, 2015, Vol.04(02), pp.162-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2168-5436 ; E-ISSN: 2168-5444 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4236/ijmpcero.2015.42020

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deep insights into the growth pattern of palladium nanocubes with controllable sizes

Wu, Jianzhou ; Zhao, Jing ; Qian, Hehe ; Yue, Lei ; Guo, Yongsheng ; Fang, Wenjun

RSC Advances, 2016, Vol.6(70), pp.66048-66055 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2046-2069 ; DOI: 10.1039/c6ra13163h

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ZUSAMMENSETZUNG AUS GASBILDENDEN MITTELN
COMPOSITION D'AGENT GAZOGÈNE
GAS-FORMING AGENT COMPOSITION

Kobayashi Syouji ; Wu Jianzhou

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ZUSAMMENSETZUNG AUS GASBILDENDEN MITTELN
COMPOSITION D'AGENT GAZOGÈNE
GAS-FORMING AGENT COMPOSITION

Kobayashi, Syouji ; Wu, Jianzhou

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gas-forming agent composition

Kobayashi Syouji ; Wu Jianzhou

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 204  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (6)
 2. 2000đến2004  (42)
 3. 2005đến2009  (52)
 4. 2010đến2015  (51)
 5. Sau 2015  (53)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (197)
 2. Bài báo  (7)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (184)
 2. Chinese  (55)
 3. German  (47)
 4. French  (46)
 5. Japanese  (12)
 6. Korean  (1)
 7. Czech  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wu Jianzhou
 2. Wu, Jianzhou
 3. Wang Yang
 4. Yamato, Yo
 5. Takahori, Takeshi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...