skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizational adaptation for using PLM systems: Group dynamism and management involvement

Kung, Kao-Hui ; Ho, Chin-Fu ; Hung, Wei-Hsi ; Wu, Chuan-Chun

Industrial Marketing Management, January 2015, Vol.44, pp.83-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8501 ; E-ISSN: 1873-2062 ; DOI: 10.1016/j.indmarman.2014.04.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizational adaptation for using PLM systems: Group dynamism and management involvement

Kung, Kao-Hui ; Ho, Chin-Fu ; Hung, Wei-Hsi ; Wu, Chuan-Chun

Industrial Marketing Management, Jan 2015, Vol.44, p.83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00198501 ; E-ISSN: 18732062

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizational adaption for using PLM systems group dynamism and management involvement

Kung, Kao - Hui ; Ho, Chin - Fu ; Hung, Wei - Hsi ; Wu, Chuan - Chun

Industrial marketing management [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8501

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizational adaptation for using PLM systems: Group dynamism and management involvement

Kung, Kao-Hui ; Ho, Chin-Fu ; Hung, Wei-Hsi ; Wu, Chuan-Chun

Industrial Marketing Management, 2015, Vol.44, p.83(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8501

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Location-aware service applied to mobile short message advertising: Design, development, and evaluation

Wu, Chienhsing ; Kao, Shu-Chen ; Wu, Chuan-Chun ; Huang, Stan

Information Processing & Management, 2015, Vol.51(5), p.625(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward intelligent data warehouse mining: An ontology-integrated approach for multi-dimensional association mining

Wu, Chin-Ang ; Lin, Wen-Yang ; Jiang, Chang-Long ; Wu, Chuan-Chun

Expert Systems With Applications, 2011, Vol.38(9), pp.11011-11023 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4174 ; E-ISSN: 1873-6793 ; DOI: 10.1016/j.eswa.2011.02.144

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-Business Skill Demand of SMEs in Taiwan: A Comparative Study with LSEs in Japan, and U.S.A

Wu, Chuan-Chun ; Li, Chang-Chun

IERI Procedia, 2012, Vol.2, pp.398-405

ISSN: 2212-6678 ; E-ISSN: 2212-6686 ; DOI: 10.1016/j.ieri.2012.06.107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Location-aware service applied to mobile short message advertising: Design, development, and evaluation

Wu, Chienhsing ; Kao, Shu-Chen ; Wu, Chuan-Chun ; Huang, Stan

Information Processing and Management, September 2015, Vol.51(5), pp.625-642 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2015.06.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Targeting customers via discovery knowledge for the insurance industry

Wu, Chien-Hsing ; Kao, Shu-Chen ; Su, Yann-Yean ; Wu, Chuan-Chun

Expert Systems With Applications, 2005, Vol.29(2), pp.291-299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4174 ; E-ISSN: 1873-6793 ; DOI: 10.1016/j.eswa.2005.04.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wu, Chuan-Chun
  2. Wu, Cc
  3. Wu, C.-C.
  4. Kung, Kao-Hui
  5. Wu, Chuan - Chun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...