skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.678  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canaletto's poetic-prosaic art

Wright, Thomas

The Lancet, 06 June 2015, Vol.385(9984), pp.2244-2244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(15)61053-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The visionary art of Stanley Spencer

Wright, Thomas

The Lancet, 22 August 2015, Vol.386(9995), pp.732-732 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(15)61528-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The light sings: Turner's late blossoming

Wright, Thomas

The Lancet, 22 November 2014, Vol.384(9957), pp.1837-1838 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(14)62232-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discover the history, challenge the myth

Wright, Thomas

The Lancet, 25 April 2015, Vol.385(9978), pp.1612-1612 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(15)60782-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Promethean ambitions

Wright, Thomas

The Lancet, 09 January 2016, Vol.387(10014), pp.e7-e8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(15)01364-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lightning bolts of love and inspiration

Wright, Thomas

The Lancet, 31 January 2015, Vol.385(9966), pp.409-409 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(15)60141-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mortal remains, immortal work

Wright, Thomas

The Lancet, 20 August 2016, Vol.388(10046), pp.750-751 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)31349-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Late, great art

Wright, Thomas

The Lancet, 29 July 2017, Vol.390(10093), pp.447-447 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(17)31909-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Illuminations

Wright, Thomas

The Lancet, 10 December 2016, Vol.388(10062), pp.e18-e18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)32478-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frank Auerbach: sudden, fugitive revelations

Wright, Thomas

The Lancet, 27 February 2016, Vol.387(10021), pp.838-838 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)00515-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Master copies

Wright, Thomas

The Lancet, 06 August 2016, Vol.388(10044), pp.555-555 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)31224-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The body virtual

Wright, Thomas

The Lancet, 28 February 2015, Vol.385(9970), pp.e12-e12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(15)60441-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

William Harvey goes back to the future

Wright, Thomas

The Lancet, 23 February 2013, Vol.381(9867), pp.620-621 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(13)60335-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The "Incubation" of high-impact ideas: Past directions and future perspectives

Wright, Thomas A.

Journal of Organizational Behavior, May, 2013, Vol.34(4), p.427(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putting your best "face" forward the role of emotion-based well-being in organizational research

Wright, Thomas A

Journal of organizational behavior : OB ; the internat. journal of industrial, occupational and organizational psychology and behavior, 2014, Vol.35(8), pp. 1153-1168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The “Incubation” of high‐impact ideas: Past directions and future perspectives

Wright, Thomas A.

Journal of Organizational Behavior, May 2013, Vol.34(4), pp.427-430 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796 ; E-ISSN: 1099-1379 ; DOI: 10.1002/job.1859

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sample size requirements for multiple regression interval estimation

Bonett, Douglas G; Wright, Thomas A

Journal of organizational behavior : OB ; the internat. journal of industrial, occupational and organizational psychology and behavior, 2011, Vol.32(6), pp. 822-830 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Best-practice recommendations for estimating interaction effects using meta-analysis

Aguinis, Herman ; Gottfredson, Ryan ; Wright, Thomas

Journal of Organizational Behavior, Nov 2011, Vol.32(8), p.1033 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08943796 ; E-ISSN: 10991379 ; DOI: 10.1002/job.719

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of character in ethical leadership research

Wright, Thomas A ; Quick, James Campbell

The Leadership Quarterly, 2011, Vol.22(5), pp.975-978 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1048-9843 ; E-ISSN: 1873-3409 ; DOI: 10.1016/j.leaqua.2011.07.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Character-based leadership, context and consequences

Quick, James Campbell ; Wright, Thomas A

The Leadership Quarterly, 2011, Vol.22(5), pp.984-988 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1048-9843 ; E-ISSN: 1873-3409 ; DOI: 10.1016/j.leaqua.2011.07.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.678  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (532)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (341)
 2. 1959đến1973  (67)
 3. 1974đến1988  (138)
 4. 1989đến2004  (272)
 5. Sau 2004  (832)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wright, Thomas
 2. Wright, Thomas C.
 3. Wright, Thomas W
 4. Wright, Thomas A
 5. Wright, Thomas S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...