skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isoform-specific monobody inhibitors of small ubiquitin-related modifiers engineered using structure-guided library design

Gilbreth, Ryan N ; Truong, Khue ; Madu, Ikenna ; Koide, Akiko ; Wojcik, John B ; Li, Nan-Sheng ; Piccirilli, Joseph A ; Chen, Yuan ; Koide, Shohei

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 10 May 2011, Vol.108(19), pp.7751-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 21518904 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1102294108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Early Onset Post-Radiation Cutaneous Angiosarcoma of the Breast with Features of Atypical-Vascular Lesion: A Diagnostic Pitfall and Its Biologic Significance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Onset Post-Radiation Cutaneous Angiosarcoma of the Breast with Features of Atypical-Vascular Lesion: A Diagnostic Pitfall and Its Biologic Significance

Wojcik, John B. ; Czerniecki, Brian J. ; Zhang, Paul J.

Case Reports in Clinical Medicine, 2015, Vol.04(06), pp.203-208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2325-7075 ; E-ISSN: 2325-7083 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4236/crcm.2015.46041

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wojcik, John B
  2. Wojcik, John
  3. Li, N.-S.
  4. Gilbreth, Ryan N.
  5. Chen, Yuan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...