skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to download YouTube videos to Android devices

Lynch, Jim

InfoWorld.com, April 5, 2017

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource reservation for mobile hotspots in vehicular environments with cellular/WLAN interworking.(Report)

Song, Wei

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Jan, 2012 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-1472

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance Analysis of Visible Light Communications-Based Hotspots in Indoor and Outdoor Environments.(Report)(Author abstract)

Chowdhury, Helal ; Pouttu, Ari ; Katz, Marcos

Wireless Personal Communications, 2017, Vol.93(3), p.755(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-6212 ; DOI: 10.1007/s11277-014-2226-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How To Turn Your Laptop Into A Wi-Fi Hotspot

PC Quest, Jan 2, 2013

ISSN: 0971-216X

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

You don't have to be an Xfinity WiFi hotspot.(CONSUMER WATCH)

Hachman, Mark

PC World, 2014, p.41(5)

ISSN: 0737-8939

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

United States : Introducing T-Mobile SyncUp DRIVE, the Un-carrier Way to Connect Your Car

Mena Report, Nov 8, 2016

ISSN: 2219-0112

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rodrigues, António J
  2. Lynch, Jim
  3. Song, Wei
  4. Prasad, Neeli R
  5. Chowdhury, Helal

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...