skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enriching user-oriented class associations for library classification schemes

Hsiao-Tieh Pu ; Chyan Yang

The Electronic Library, 2003, Vol.21(2), p.130-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640470310470507

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web site design benchmarking within industry groups

Kim, Sung-Eon ; Shaw, Thomas ; Schneider, Helmut

Internet Research, 01 March 2003, Vol.13(1), pp.17-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1066-2243 ; E-ISSN: 2054-5657 ; DOI: 10.1108/10662240310458341

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new Web assessment index: Spanish universities analysis

Buenadicha Mateos, María ; Chamorro Mera, Antonio ; Miranda González, Francisco Javier ; Rodrigo González López, Óscar

Internet Research, 01 August 2001, Vol.11(3), pp.226-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1066-2243 ; E-ISSN: 2054-5657 ; DOI: 10.1108/10662240110396469

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitive evaluation of Web site content and structure

Bauer, Christian ; Scharl, Arno

Internet Research, 01 March 2000, Vol.10(1), pp.31-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1066-2243 ; E-ISSN: 2054-5657 ; DOI: 10.1108/10662240010312138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enriching user-oriented class associations for library classification schemes

Pu, Hsiao-Tieh ; Yang, Chyan

The Electronic Library, 01 April 2003, Vol.21(2), pp.130-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470310470507

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classifying offensive sites based on image content

Arentz, Will Archer ; Olstad, Bjørn

Computer Vision and Image Understanding, 2004, Vol.94(1), pp.295-310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-3142 ; E-ISSN: 1090-235X ; DOI: 10.1016/j.cviu.2003.10.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Text categorization based on k-nearest neighbor approach for Web site classification

Kwon, Oh-Woog ; Lee, Jong-Hyeok

Information Processing and Management, 2003, Vol.39(1), pp.25-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/S0306-4573(02)00022-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pu, Hsiao‐Tieh
  2. Yang, Chyan
  3. Kwon, Oh-Woog
  4. Schneider, Helmut
  5. Miranda González, Francisco Javier

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...