skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabidopsis mRNA polyadenylation machinery: comprehensive analysis of protein-protein interactions and gene expression profiling

Hunt, Arthur G ; Xu, Ruqiang ; Addepalli, Balasubrahmanyam ; Rao, Suryadevara ; Forbes, Kevin P ; Meeks, Lisa R ; Xing, Denghui ; Mo, Min ; Zhao, Hongwei ; Bandyopadhyay, Amrita ; Dampanaboina, Lavanya ; Marion, Amanda ; Von Lanken, Carol ; Li, Qingshun Quinn

BMC genomics, 14 May 2008, Vol.9, pp.220 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2164 ; PMID: 18479511 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2164-9-220

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of Developmental and Environmental Signals via a Polyadenylation Factor in Arabidopsis.(Research Article)

Liu, Man ; Xu, Ruqiang ; Merrill, Carrie ; Hong, Liwei ; Von Lanken, Carol ; Hunt, Arthur G. ; Li, Qingshun Q.

PLoS ONE, Dec 29, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of Developmental and Environmental Signals via a Polyadenylation Factor in Arabidopsis

Liu, Man ; Xu, Ruqiang ; Merrill, Carrie ; Hong, Liwei ; Von Lanken, Carol ; Hunt, Arthur G ; Li, Qingshun Q; He, Yuehui (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0115779 ; PMCID: 4278772 ; PMID: 25546057

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expression of Multiple Virus-derived Resistance Determinants in Transgenic Plants Does Not Lead to Additive Resistance Properties

Maiti , Indu B. ; Von Lanken , Carol ; Hong , Yiling ; Dey , Nrisingha ; Hunt , Arthur G.

Journal of plant biochemistry and biotechnology, 1999, Vol.8(2), pp.67-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0971-7811

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The yeast polyadenylate-binding protein (PAB1) gene acts as a disease lesion mimic gene when expressed in plants

Li, Qingshun ; Von Lanken, Carol ; Yang, Jianjun ; Lawrence, Christopher ; Hunt, Arthur

Plant Molecular Biology, 2000, Vol.42(2), pp.335-344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4412 ; E-ISSN: 1573-5028 ; DOI: 10.1023/A:1006354010997

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabidopsis mRNA polyadenylation machinery: comprehensive analysis of protein-protein interactions and gene expression profiling.(Research article)(Messenger ribonucleic acid)

Hunt, Arthur G. ; Xu, Ruqiang ; Addepalli, Balasubrahmanyam ; Rao, Suryadevara ; Forbes, Kevin P. ; Meeks, Lisa R. ; Xing, Denghui ; Mo, Min ; Zhao, Hongwei ; Bandyopadhyay, Amrita ; Dampanaboina, Lavanya ; Marion, Amanda ; Von Lanken, Carol ; Li, Qingshun Quinn

BMC Genomics, May 14, 2008, Vol.9(220), p.220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2164

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of yeast poly (A) binding proteins and their genes for broad range protection of plants against bacterial, fungal and viral pathogens

Hunt; Arthur G ; LI; Qing-Shun ; Yang; Jianjun ; Von Lanken; Carol

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Von Lanken, Carol
  2. Hunt, Arthur G.
  3. Hunt, Arthur
  4. Xu, Ruqiang
  5. Li, Qingshun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...