skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital leisure  the Internet and popular culture  communities and identities in a digital age

Spracklen Karl

Palgrave Macmillan; 2015 - (303.4833)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Handbook of Crowdsourced Geographic Information electronic resource

Ubiquity Press; 2016

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wiki writing collaborative learning in the college classroom

Digital Culture Books an imprint of the University of Michigan Press and the University of Michigan Library; 2008 - (808.0420711)

Truy cập trực tuyến

4
Strategic social media : from marketing to social change
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic social media : from marketing to social change

Mahoney L. Meghan; Tang Tang (Writer on social media) author

Chichester, West Sussex, UK : Wiley-Blackwell, 2017.; 2017 - (302.3 MAH 2017) - ISBN9781119259190;ISBN1119259193;ISBN9781118556849;ISBN1118556844

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimodal analysis of user generated multimedia content

Shah Rajiv Zimmermann Roger

Springer; 2017 - (610 SHA 2017)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...