skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 97  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish tv supply 2004; Svenskt tv-utbud 2004

Asp, Kent; Swedish National Data Service; The Swedish Broadcasting Authority; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002949 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related DOI: 10.5878/002965

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish tv supply 1998; Svenskt tv-utbud 1998

Asp, Kent; Swedish National Data Service; The Swedish Broadcasting Authority; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002944 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related DOI: 10.5878/002960

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish tv supply 2010; Svenskt tv-utbud 2010

Asp, Kent; Swedish National Data Service; The Swedish Broadcasting Authority; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002956 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related DOI: 10.5878/002972

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish tv supply 2009; Svenskt tv-utbud 2009

Asp, Kent; Swedish National Data Service; The Swedish Broadcasting Authority; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002955 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related DOI: 10.5878/002971

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish tv supply 2008; Svenskt tv-utbud 2008

Asp, Kent; Swedish National Data Service; The Swedish Broadcasting Authority; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002954 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related DOI: 10.5878/002970

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish media supply 2015; Svenskt medieutbud 2015

Asp, Kent; Swedish National Data Service; The Swedish Broadcasting Authority; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002959 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related DOI: 10.5878/002979 ; Related DOI: 10.5878/002980

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish tv supply 1999; Svenskt tv-utbud 1999

Asp, Kent; Swedish National Data Service; The Swedish Broadcasting Authority; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002946 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related DOI: 10.5878/002962

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish tv supply 2006; Svenskt tv-utbud 2006

Asp, Kent; Swedish National Data Service; The Swedish Broadcasting Authority; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002952 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related DOI: 10.5878/002968

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish tv supply 2003; Svenskt tv-utbud 2003

Asp, Kent; Swedish National Data Service; The Swedish Broadcasting Authority; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002948 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related DOI: 10.5878/002964

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish tv supply 2002; Svenskt tv-utbud 2002

Asp, Kent; Swedish National Data Service; The Swedish Broadcasting Authority; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002947 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related DOI: 10.5878/002963

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish tv supply 2011; Svenskt tv-utbud 2011

Asp, Kent; Swedish National Data Service; The Swedish Broadcasting Authority; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002196 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related DOI: 10.5878/002634

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish media supply 2014; Svenskt medieutbud 2014

Asp, Kent; Swedish National Data Service; The Swedish Broadcasting Authority; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002739 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related DOI: 10.5878/002740

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish tv supply 2000; Svenskt tv-utbud 2000

Asp, Kent; Swedish National Data Service; The Swedish Broadcasting Authority; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002958 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related DOI: 10.5878/002978

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish media supply 2013; Svenskt medieutbud 2013

Asp, Kent; Swedish National Data Service; The Swedish Broadcasting Authority; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002957 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related DOI: 10.5878/002973 ; Related DOI: 10.5878/002974 ; Related DOI: 10.5878/002975

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish tv supply 2001; Svenskt tv-utbud 2001

Asp, Kent; Swedish National Data Service; The Swedish Broadcasting Authority; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002945 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related DOI: 10.5878/002961

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish tv supply 2005; Svenskt tv-utbud 2005

Asp, Kent; Swedish National Data Service; The Swedish Broadcasting Authority; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002950 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related DOI: 10.5878/002966

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish media supply 2012; Svenskt medieutbud 2012

Asp, Kent; Swedish National Data Service; The Swedish Broadcasting Authority; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002951 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related DOI: 10.5878/002967 ; Related DOI: 10.5878/002976 ; Related DOI: 10.5878/002977

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish tv supply 2007; Svenskt tv-utbud 2007

Asp, Kent; Swedish National Data Service; The Swedish Broadcasting Authority; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002953 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related ISSN: 1403-6320 ; Related DOI: 10.5878/002969

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 2002; Medievalundersökningen 2002

Asp, Kent; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002098 ; Related DOI: 10.5878/000418

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1991; Medievalundersökningen 1991

Asp, Kent; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002102 ; Related DOI: 10.5878/000250 ; Related DOI: 10.5878/001058

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 97  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1993  (11)
  2. 1993đến1996  (7)
  3. 1997đến2005  (17)
  4. 2006đến2013  (10)
  5. Sau 2013  (52)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...