skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

( A Practical Unacknowledged Unicast Transmission in IEEE 802.11 Networks )

Hyun Yang ; ; Jin Seok Yun ; ; Jun Seok Oh ; ; Chang Yun Park

KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS), 2011, Vol.5(3), p.523 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1976-7277

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Practical Unacknowledged Unicast Transmission in IEEE 802.11 Networks

Hyun Yang ; Jin Seok Yun ; Jun Seok Oh ; Chang Yun Park

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), March 2011, Vol.5(3), pp.523-541 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...