skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the dark side of organizational citizenship behavior

Bolino, Mark C. ; Klotz, Anthony C. ; Turnley, William H. ; Harvey, Jaron

Journal of Organizational Behavior, May 2013, Vol.34(4), pp.542-559 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796 ; E-ISSN: 1099-1379 ; DOI: 10.1002/job.1847

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceived organizational support as a mediator of the relations between individual differences and psychological contract breach

Suazo, Mark M ; Turnley, William H

Journal of Managerial Psychology, 17 August 2010, Vol.25(6), pp.620-648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-3946 ; E-ISSN: 1758-7778 ; DOI: 10.1108/02683941011056969

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some Ethical Implications of Individual Competitiveness

Mudrack, Peter ; Bloodgood, James ; Turnley, William

Journal of Business Ethics, 2012, Vol.108(3), pp.347-359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-011-1094-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship under pressure: what's a "good soldier" to do?

Bolino, Mark C. ; Turnley, William H. ; Gilstrap, J. Bruce ; Suazo, Mark M.;; Bolino, Mark C ; Turnley, William H ; Gilstrap, J. Bruce ; Suazo, Mark M

Journal of organizational behavior : OB ; the internat. journal of industrial, occupational and organizational psychology and behavior, 2010, Vol.31(6), pp. 835-855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethics Instruction and the Perceived Acceptability of Cheating

Bloodgood, James ; Turnley, William ; Mudrack, Peter

Journal of Business Ethics, 2010, Vol.95(1), pp.23-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-009-0345-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship under pressure: What's a “good soldier” to do?

Bolino, Mark C. ; Turnley, William H. ; Gilstrap, J. Bruce ; Suazo, Mark M.

Journal of Organizational Behavior, August 2010, Vol.31(6), pp.835-855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796 ; E-ISSN: 1099-1379 ; DOI: 10.1002/job.635

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Old faces, new places equity theory in cross-cultural contexts

Bolino, Mark C; Turnley, William H

Journal of organizational behavior : OB ; the internat. journal of industrial, occupational and organizational psychology and behavior, 2008, Vol.29(1), pp. 29-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Counternormative impression management, likeability, and performance ratings: the use of intimidation in an organizational setting

Bolino, Mark C. ; Turnley, William H.

Journal of Organizational Behavior, March 2003, Vol.24(2), pp.237-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796 ; E-ISSN: 1099-1379 ; DOI: 10.1002/job.185

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relative deprivation among employees in lower-quality leader-member exchange relationships

Bolino, Mark C ; Turnley, William H

The Leadership Quarterly, June 2009, Vol.20(3), pp.276-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1048-9843 ; E-ISSN: 1873-3409 ; DOI: 10.1016/j.leaqua.2009.03.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Underemployment among recent business college graduates

Feldman, Daniel C ; Turnley, William H

Journal of organizational behavior, 1995, Vol.16(6), pp.691-706 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796 ; E-ISSN: 1099-1379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re‐examining the effects of psychological contract violations: unmet expectations and job dissatisfaction as mediators

Turnley, William H. ; Feldman, Daniel C.

Journal of Organizational Behavior, February 2000, Vol.21(1), pp.25-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796 ; E-ISSN: 1099-1379 ; DOI: 10.1002/(SICI)1099-1379(200002)21:1<25::AID-JOB2>3.0.CO;2-Z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Influence of Ethics Instruction, Religiosity, and Intelligence on Cheating Behavior

Bloodgood, James ; Turnley, William ; Mudrack, Peter

Journal of Business Ethics, 2008, Vol.82(3), pp.557-571 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-007-9576-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychological contract violations during corporate restructuring

Turnley, William H. ; Feldman, Daniel C.

Human Resource Management, March 1998, Vol.37(1), pp.71-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-4848 ; E-ISSN: 1099-050X ; DOI: 10.1002/(SICI)1099-050X(199821)37:1<71::AID-HRM7>3.0.CO;2-S

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Old faces, new places: equity theory in cross‐cultural contexts

Bolino, Mark C. ; Turnley, William H.

Journal of Organizational Behavior, January 2008, Vol.29(1), pp.29-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796 ; E-ISSN: 1099-1379 ; DOI: 10.1002/job.454

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum: Old faces, new places: equity theory in cross‐cultural contexts

Bolino, Mark C. ; Turnley, William H.

Journal of Organizational Behavior, January 2008, Vol.29(1), pp.i-i [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796 ; E-ISSN: 1099-1379 ; DOI: 10.1002/job.470

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contingent employment in academic careers: Relative deprivation among adjunct faculty

Feldman, Daniel C ; Turnley, William H

Journal of Vocational Behavior, 2004, Vol.64(2), pp.284-307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-8791 ; E-ISSN: 1095-9084 ; DOI: 10.1016/j.jvb.2002.11.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of impression‐management tactics on supervisor ratings of organizational citizenship behavior

Bolino, Mark C. ; Varela, José A. ; Bande, Belén ; Turnley, William H.

Journal of Organizational Behavior, May 2006, Vol.27(3), pp.281-297 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796 ; E-ISSN: 1099-1379 ; DOI: 10.1002/job.379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Not seeing eye to eye: differences in supervisor and subordinate perceptions of and attributions for psychological contract breach

Lester, Scott W. ; Turnley, William H. ; Bloodgood, James M. ; Bolino, Mark C.

Journal of Organizational Behavior, February 2002, Vol.23(1), pp.39-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796 ; E-ISSN: 1099-1379 ; DOI: 10.1002/job.126

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Psychological Contract Violations on Exit, Voice, Loyalty, and Neglect

Turnley, William H ; Feldman, Daniel C

Human Relations, July 1999, Vol.52(7), pp.895-922 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-7267 ; E-ISSN: 1741-282X ; DOI: 10.1177/001872679905200703

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of psychological contract breach on union commitment

Turnley, William H. ; Bolino, Mark C. ; Lester, Scott W. ; Bloodgood, James M.

Journal of Occupational and Organizational Psychology, September 2004, Vol.77(3), pp.421-428 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-1798 ; E-ISSN: 2044-8325 ; DOI: 10.1348/0963179041752664

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (33)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (5)
 2. 1998đến2000  (7)
 3. 2001đến2003  (7)
 4. 2004đến2009  (10)
 5. Sau 2009  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Turnley, William H
 2. Turnley, William
 3. Turnley, W.H.
 4. Turnley, Wh
 5. Bolino, Mark C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...