skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Electrical and Magnetotransport Properties of La0.7Ca0.3Mn1-xCoxO3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrical and Magnetotransport Properties of La0.7Ca0.3Mn1-xCoxO3

Tran, Dang Thanh; Phan, T. L.; Phung, Quoc Thanh

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29243

Truy cập trực tuyến

2
Magnetocaloric effect in Fe-Ni-Zr alloys prepared by using the rapidly-quenched method
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetocaloric effect in Fe-Ni-Zr alloys prepared by using the rapidly-quenched method

Nguyen, Huy Dan; Nguyen, Huu Duc; Tran, Dang Thanh

ISIKNOWLEDGE; 0374-4884; http://link.springer.com/article/10.3938/jkps.62.1715; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32399

Truy cập trực tuyến

3
Magnetic, magnetocaloric and critical properties of Ni50- xCuxMn37Sn13 rapidly quenched ribbons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic, magnetocaloric and critical properties of Ni50- xCuxMn37Sn13 rapidly quenched ribbons

Do, Tran Huu; Nguyen, Hai Yen; Pham, Thi Thanh; Nguyen, Thi Mai; Tran, Dang Thanh; Phan, The-Long; Yu, Seong Cho; Nguyen, Huy Dan

Scopus; 09258388; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838814025559; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32548

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu và chế tạo một số vật liệu hấp thụ sóng viba trên cơ sở các hạt nano Fe : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nano

Tạ Ngọc Bách; Đào Nguyên Hoài Nam; Trần Đăng Thành

Hà Nội : Trường Đại học Công nghệ , 2017 - (620.115 TA-B 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Long-range ferromagnetism and magnetocaloric effects in rapidly quenched Ni50-xCoxMn50-yAly ribbons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-range ferromagnetism and magnetocaloric effects in rapidly quenched Ni50-xCoxMn50-yAly ribbons

Nguyen, Thi Mai; Nguyen, Hai Yen; Pham, Thi Thanh; Tran, Dang Thanh; Dinh, Chi Linh; Vu, Manh Quang; Nguyen, Mau Lam; Nguyen, Le Thi; Nguyen, Thi Thanh Huyen; Do, Thi Kim Anh; Nguyen, Huy Dan

2468-2284; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58121

Truy cập trực tuyến

6
Magnetocaloric effect and critical behavior in Fe-La-Zr rapidly quenched ribbons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetocaloric effect and critical behavior in Fe-La-Zr rapidly quenched ribbons

Kieu, Xuan Hau; Nguyen, Hoang Ha; Nguyen, Le Thi; Nguyen, Hai Yen; Pham, Thi Thanh; Pham, Duc Huyen Yen; Nguyen, Huy Ngoc; Tran, Dang Thanh; Koledov, Victor V.; Kim, Dong Hyun; Yu, Seong-Cho; Nguyen, Huy Dan

Kieu, X. H., et al. (2018). Magnetocaloric effect and critical behavior in Fe-La-Zr rapidly quenched ribbons. Journal of Science: Advanced Materials and Devices 3 (2018) 406-411.; 2468-2179; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64654; https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2018.11.002

Truy cập trực tuyến

7
Magnetocaloric effect and critical behavior in Fe-La-Zr rapidly quenched ribbons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetocaloric effect and critical behavior in Fe-La-Zr rapidly quenched ribbons

Kieu, Xuan Hau; Nguyen, Hoang Ha; Nguyen, Le Thi; Nguyen, Hai Yen; Pham, Thi Thanh; Pham, Duc Huyen Yen; Nguyen, Huy Ngoc; Tran, Dang Thanh; Koledov, Victor V.; Kim, Dong Hyun; Yu, Seong-Cho; Nguyen, Huy Dan

Kieu, X. H., et al. (2019). Magnetocaloric effect and critical behavior in Fe-La-Zr rapidly quenched ribbons. Journal of Science: Advanced Materials and Devices 3 (2018) 406-411; 2468-2179; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67305; https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2018.11.002

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grain size effect on the permittivity of la 1.5 sr 0.5 nio 4 nanoparticles

Tran Dang Thanh

Journal of Physics: Conference Series, 2009, Vol.187(1), p.012085 (6pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-6588 ; E-ISSN: 1742-6596 ; DOI: 10.1088/1742-6596/187/1/012085

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic and magnetocaloric properties in Ba-doped La.sub.0.7Ca.sub.0.3MnO.sub.3 nanoparticles

Thanh, Tran Dang ; Linh, Dinh Chi ; Tuyen, Ngo Thi Uyen ; Phan, The-Long ; Yu, Seong-Cho

Journal of Alloys and Compounds, Nov 15, 2015, Vol.649, p.981(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic and magnetocaloric properties of Ni-Ag-Mn-Sn ribbons and their composites.(Report)

Thanh, Tran Dang ; Duc, Nguyen Huu ; Dan, Nguyen Huy ; Mai, N.T. ; Phan, T.L. ; Oh, S.K. ; Yu, Seong-Cho

Journal of Alloys and Compounds, March 5, 2017, Vol.696, p.1129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2016.12.102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic and magnetocaloric properties in Ba-doped La.sub.0.7Ca.sub.0.3MnO.sub.3 nanoparticles.(Report)

Thanh, Tran Dang ; Linh, Dinh Chi ; Uyen Tuyen, Ngo Thi ; Phan, The-Long ; Yu, Seong-Cho

Journal of Alloys and Compounds, Nov 15, 2015, Vol.649, p.981 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2015.07.216

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EFFECTS OF Sr SUBSTITUTION ON CRYSTALLINE STRUCTURE AND RAMAN SPECTRA OF La2-xSrxNiO4+δ

Tran Dang Thanh ; Le Van Hong

ASEAN Journal on Science and Technology for Development, 01 November 2017, Vol.25(2), pp.237-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0217-5460 ; E-ISSN: 2224-9028 ; DOI: 10.29037/ajstd.246

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coexistence of short- and long-range ferromagnetic order in nanocrystalline Fe.sub.2Mn.sub.1-x Cu.sub.x Al (x=0.0, 0.1 and 0.3) synthesized by high-energy ball milling

Thanh, Tran Dang ; Nanto, Dwi ; Tuyen, Ngo Thi Uyen ; Nan, Wen-Zhe ; Yu, Yikyung ; Tartakovsky, Daniel M. ; Yu, S.C.

Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Nov 15, 2015, Vol.394, p.37(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-8853

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conventional and inverse magnetocaloric effects, and critical behaviors in Ni.sub.43Mn.sub.46Sn.sub.8In.sub.3 alloy.(Report)

Thanh, Tran Dang ; Nan, W.Z. ; Nam, Gnu ; Van, Hoang Thanh ; You, T.S. ; Phan, T.L. ; Yu, S.C.

Current Applied Physics, 2015, Vol.15(10), p.1200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1567-1739 ; DOI: 10.1016/j.cap.2015.07.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Second-order phase transition with coexistence of short-range and long-range ferromagnetic interactions in Ba.sub.1.7La.sub.0.3FeMoO.sub.6 compound

Thanh, Tran Dang ; Oh, Suhk - Kun ; Kim, Dong - Hyun ; Yu, Seong - Cho ; Demyanov, S. E. ; Kalanda, N. A. ; Yarmolich, M. V. ; Kovalev, L. V.

Current Applied Physics, June, 2014, Vol.14(6), p.886(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1567-1739

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetoresistance Effect in [La.sub.1.5][Sr.sub.0.5]NiO.sub.4-Doped [La.sub.0.7][Ca.sub.0.3]MnO.sub.3 Nanocomposites.(Report)

Thanh, Tran Dang ; Van, Hoang Thanh ; Lee, Jong Suk ; Yu, Seong-Cho

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2017, Vol.30(3), p.789(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1557-1939 ; DOI: 10.1007/s10948-016-3665-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Spin reorientation and giant dielectric response in multiferroic La 1.5 Sr 0.5 NiO 4+ δ
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spin reorientation and giant dielectric response in multiferroic La 1.5 Sr 0.5 NiO 4+ δ

Tran, Dang Thanh ; Lamvu, Dinh ; Le, Van Hong ; Phan, The-Long ; Yu, Seong-Cho

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 06/01/2013, Vol.4(2), p.025010 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2043-6262 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1088/2043-6262/4/2/025010

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universal behavior of magnetocaloric effect in a layered perovskite La.sub.1.2Sr.sub.1.8Mn.sub.2O.sub.7 single crystal

Thanh, Tran Dang ; Manh, T.V. ; Ho, T.A. ; Telegin, Andrey ; Phan, T.L. ; Yu, S.C.

Physica B: Physics of Condensed Matter, April 1, 2016, Vol.486, p.7(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-4526 ; DOI: 10.1016/j.physb.2015.09.015

Toàn văn sẵn có

19
Magnetic and magnetocaloric properties in La–(Fe–Co)–Si
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic and magnetocaloric properties in La–(Fe–Co)–Si

Nguyen, Hai Yen ; Pham, Thi Thanh ; Nguyen, Huu Duc ; Tran, Dang Thanh ; Phan, The-Long ; Seong, Cho Yu ; Nguyen, Huy Dan

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 06/01/2013, Vol.4(2), p.025018 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2043-6262 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1088/2043-6262/4/2/025018

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deviation from Bloch's T.sup.3/2 Law and Spin-Glass-Like Behavior in [La.sub.0.7][Ca.sub.0.3]MnO.sub.3 Nanoparticles.(Report)

Thanh, Tran Dang ; Manh, D. H. ; Phuc, N. X. ; Phong, P. T. ; Phan, T. L. ; Yu, S. C.

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2015, Vol.28(3), p.1051(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1557-1939 ; DOI: 10.1007/s10948-014-2869-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2012  (2)
 3. 2013đến2013  (4)
 4. 2014đến2015  (6)
 5. Sau 2015  (17)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Yu, Seong-Cho
 2. Thanh, Tran Dang
 3. Tran, Dang-Thanh
 4. Thanh, T.D.
 5. Yu, SC

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...