skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 50  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Anesthetic for the General

Thompson, Gale E

Journal of Anesthesia History, July 2018, Vol.4(3), pp.199-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2352-4529 ; E-ISSN: 2352-4529 ; DOI: 10.1016/j.janh.2018.05.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
This Fight Isn??t Fair
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

This Fight Isn??t Fair

Thompson, Gale E.

Anesthesia & Analgesia, 1994, Vol.79(3), p.608 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1213/00000539-199409000-00049

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Current Concepts in Regional Anaesthesia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current Concepts in Regional Anaesthesia

Thompson, Gale E.

Anesthesia & Analgesia, 1985, Vol.64(4), p.464 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1213/00000539-198504000-00027

Toàn văn sẵn có

4
Plexus Anesthesia, Volume I, Perivascular Techniques of Brachial Plexus Block Alon P. Winnie, md ed.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plexus Anesthesia, Volume I, Perivascular Techniques of Brachial Plexus Block Alon P. Winnie, md ed.

Thompson, Gale E.

Anesthesia & Analgesia, 1985, Vol.64(6), p.654-654 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1213/00000539-198506000-00025

Toàn văn sẵn có

5
Functional Anatomy of the Brachial Plexus Sheaths
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional Anatomy of the Brachial Plexus Sheaths

Thompson, Gale E. ; Rorie, Duane K.

Anesthesiology, 1983, Vol.59(2), pp.117-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000542-198308000-00009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Tongue Rings: Just Say No
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tongue Rings: Just Say No

Mandabach, Mark G. ; Mccann, Diedre A. ; Thompson, Gale E.

Anesthesiology, 1998, Vol.89(5), pp.1279-1280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000542-199811000-00038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Body Art: Another Concern for the Anesthesiologist
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Body Art: Another Concern for the Anesthesiologist

Mandabach, Mark G. ; Mccann, Diedre A. ; Thompson, Gale E.

Anesthesiology, 1998, Vol.88(1), pp.279-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000542-199801000-00053

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
A Comparison of Epidural Levobupivacaine 0.75% with Racemic Bupivacaine for Lower Abdominal Surgery
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparison of Epidural Levobupivacaine 0.75% with Racemic Bupivacaine for Lower Abdominal Surgery

Kopacz, Dan J. ; Allen, Hugh W. ; Thompson, Gale E.

Anesthesia & Analgesia, 2000, Vol.90(3), pp.642-648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000539-200003000-00026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Double-blind randomized trial of 0.75% levobupivacaine compared to 0.75% bupivacaine for epidural anesthesia in patients undergoing major elective abdominal surgery
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Double-blind randomized trial of 0.75% levobupivacaine compared to 0.75% bupivacaine for epidural anesthesia in patients undergoing major elective abdominal surgery

Kopacz, Dan J ; Allen, Hugh W ; Thompson, Gale E

Anesthesia & Analgesia, 1998, Vol.86(Supplement), p.281S [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000539-199802001-00279

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The multiple compartment approach to brachial plexus anesthesia

Thompson, Gale E

Techniques in Regional Anesthesia and Pain Management, 1997, Vol.1(4), pp.163-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1084-208X ; E-ISSN: 1558-4534 ; DOI: 10.1016/S1084-208X(97)80005-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Comparison of 0.5% Ropivacaine and 0.5% Bupivacaine for Epidural Anesthesia in Patients Undergoing Lower-Extremity Surgery
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of 0.5% Ropivacaine and 0.5% Bupivacaine for Epidural Anesthesia in Patients Undergoing Lower-Extremity Surgery

Brown, David L. ; Carpenter, Randall L. ; Thompson, Gale E.

Anesthesiology, 1990, Vol.72(4), pp.633-636 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000542-199004000-00010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Ketamine-induced Convulsions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ketamine-induced Convulsions

Thompson, Gale E.

Anesthesiology, 1972, Vol.37(6), p.662 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000542-197212000-00024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Peripheral Nerve Block
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peripheral Nerve Block

Thompson, Gale E.

Anesthesiology, 1978, Vol.48(4), p.302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000542-197804000-00030

Toàn văn sẵn có

14
Outpatient Anesthesia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outpatient Anesthesia

Thompson, Gale E.

Anesthesia & Analgesia, 1979, Vol.58(4), p.352-353 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1213/00000539-197907000-00031

Toàn văn sẵn có

15
Long-acting Local Anesthetic Drugs and Convulsions with Hypoxia and Acidosis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-acting Local Anesthetic Drugs and Convulsions with Hypoxia and Acidosis

Moore, Daniel C. ; Thompson, Gale E. ; Crawford, Robert D.

Anesthesiology, 1982, Vol.56(3), pp.230-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000542-198203000-00020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intercostal blocks for thoracic and abdominal surgery

Kopacz, Dan J ; Thompson, Gale E

Techniques in Regional Anesthesia and Pain Management, 1998, Vol.2(1), pp.25-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1084-208X ; E-ISSN: 1558-4534 ; DOI: 10.1016/S1084-208X(98)80007-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of local anesthetic in axillary brachial plexus block: a clinical and magnetic resonance imaging study

Klaastad, Øivind ; Smedby, Orjan ; Thompson, Gale E ; Tillung, Terje ; Hol, Per Kristian ; Røtnes, Jan S ; Brodal, Per ; Breivik, Harald ; Hetland, Karl R ; Fosse, Erik T

Anesthesiology, June 2002, Vol.96(6), pp.1315-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; PMID: 12170042 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Bradycardia and Asystole during Spinal Anesthesia: A Report of Three Cases Without Morbidity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bradycardia and Asystole during Spinal Anesthesia: A Report of Three Cases Without Morbidity

Mackey, David C. ; Carpenter, Randall L. ; Thompson, Gale E. ; Brown, David L. ; Bodily, Mark N.

Anesthesiology, 1989, Vol.70(5), pp.866-868 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000542-198905000-00026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Pharmacokinetics of Ropivacaine and Bupivacaine for Bilateral Intercostal Blockade in Healthy Male Volunteers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pharmacokinetics of Ropivacaine and Bupivacaine for Bilateral Intercostal Blockade in Healthy Male Volunteers

Kopacz, Dan J. ; Emanuelsson, Britt-Marie ; Thompson, Gale E. ; Carpenter, Randall L. ; Stephenson, Carol A.

Anesthesiology, 1994, Vol.81(5), pp.1139-1148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000542-199411000-00007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Pulmonary Edema Complicating Intrathecal Hypertonic Saline Injection for Intractable Pain
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pulmonary Edema Complicating Intrathecal Hypertonic Saline Injection for Intractable Pain

Hershey, S. G. ; Thompson, Gale E.

Anesthesiology, 1971, Vol.35(4), pp.425-426 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000542-197110000-00020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 50  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (43)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1975  (15)
 2. 1975đến1982  (9)
 3. 1983đến1992  (8)
 4. 1993đến2002  (10)
 5. Sau 2002  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (43)
 2. Sáng chế  (7)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (5)
 2. German  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Thompson, Gale E
 2. Thompson, G.E.
 3. Thompson, E., Gale
 4. Thompson, Ge
 5. Moore, Daniel C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...