skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wave Kinematics and Directionality in the Surf Zone

Van Heteren, J. ; Stive, M.J.F.

Nineteenth Coastal Engineering Conference, proceedings of the international conference, September 3-7, 1984, Houston, Texas. 1, 70-81. (1984), 1984, Issue 1984, pp.70-81. (1984)

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wave Kinematics and Directionality in the Surf Zone

Van Heteren , J. ; Stive , M.J.F.

1984

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A survey of plasticity and damage-based models for FE analysis of fracture in concrete

Feenstra, P.H. ; De Borst, R.

Computational plasticity, 1995, Issue 1995, pp.1535-1546. (1995)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stive, M.J.F.
  2. De Borst, R.
  3. Feenstra, P.H.
  4. Van Heteren , J.
  5. Van Heteren, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...