skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Pseudosarcoma of the Skin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pseudosarcoma of the Skin

Finlay-Jones, L.R. ; Nicoll, P. ; Ten Seldam, R.E.J.

Pathology, 1971, Vol.3(3), pp.215-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00313025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00313027109073736

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ten Seldam, R E
  2. Finlay-Jones, L.R
  3. Seldam, R. E. J. Ten
  4. Finlay-Jones, L. R.
  5. Ten Seldam, R.E.J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...