skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lymphangiomyoma

Van De Stadt, J ; Ten Seldam, R E

Pathology, October 1977, Vol.9(4), pp.347-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; PMID: 593734 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A possible primary cutaneous carcinoid

Dijk, C V ; Ten Seldam, R E

Cancer, September 1975, Vol.36(3), pp.1016-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-543X ; PMID: 1182655 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Melanoma in Western Australia in 1980-81: incidence and characteristics of histological types

English, D R ; Heenan, P J ; Holman, C D ; Armstrong, B K ; Blackwell, J B ; Kelsall, G R ; Matz, L R ; Singh, A ; Ten Seldam, R E

Pathology, October 1987, Vol.19(4), pp.383-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; PMID: 3444664 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pseudosarcoma of the skin

Finlay-Jones, L R ; Nicoll, P ; Ten Seldam, R E

Pathology, July 1971, Vol.3(3), pp.215-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; PMID: 5115392 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ten Seldam, R E
 2. Ten Seldam, R.E.J.
 3. Ten Seldam, Rolf E.J.
 4. Blackwell, J B
 5. Heenan, P J

theo chủ đề:

 1. Female
 2. Medicine
 3. Humans
 4. Biology
 5. Aged

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...