skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 472  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study on the Behavior Description of Learners Under Berlitz Pedagogy Based on the Apriori All Algorithm

Yang, Yin

Wireless Personal Communications, 2018, Vol.102(2), pp.1233-1242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-6212 ; E-ISSN: 1572-834X ; DOI: 10.1007/s11277-017-5179-y

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
留学生汉语需求分析的理论与方法 - A Study of Needs Analysis on Chinese Language
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

留学生汉语需求分析的理论与方法 - A Study of Needs Analysis on Chinese Language

郭素红 ; 吴中平 ; GUO Su-hong & WU Zhong-ping

汉语学习 - Chinese Language Learning, 2012, Issue 06, pp.91-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-7365

Toàn văn không sẵn có

3
论对外汉语研究生文化课教学 - On the Graduate Culture Courses of Teaching Chinese as a Foreign Language
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论对外汉语研究生文化课教学 - On the Graduate Culture Courses of Teaching Chinese as a Foreign Language

李丽 ; LI Li

大理学院学报:综合版 - Journal of Dali University, 2014, Vol.13(03), pp.78-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-2345

Toàn văn không sẵn có

4
基于Flash技术的对外汉语词汇教学研究 - On the Application of the Flash Courseware to Lexical Teaching in Teaching Chinese as a Foreign Language
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于Flash技术的对外汉语词汇教学研究 - On the Application of the Flash Courseware to Lexical Teaching in Teaching Chinese as a Foreign Language

廖华英 ; 沈兴涛 ; LIAO Hua-ying, SHEN Xing-tao

东华理工大学学报:社会科学版 - Journal of East China Institute of Technology, 2013, Vol.32(04), pp.464-467 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-3512

Toàn văn không sẵn có

5
中文影视资源及在对外汉语教学中的应用 - Chinese Film and Television Resources and Its Application in Teaching Chinese as a Foreign Language
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中文影视资源及在对外汉语教学中的应用 - Chinese Film and Television Resources and Its Application in Teaching Chinese as a Foreign Language

王悦欣 ; WANG Yue-xin

河北大学学报:哲学社会科学版 - Journal of Hebei University(Philosophy and Social Science), 2017, Vol.42(03), pp.28-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1005-6378

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engagement in the Use of English and Chinese as Foreign Languages: The Role of Learner‐Generated Content in Instructional Task Design

Lambert, Craig ; Zhang, Grace

Modern Language Journal, June 2019, Vol.103(2), pp.391-411 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7902 ; E-ISSN: 1540-4781 ; DOI: 10.1111/modl.12560

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
对外汉语教学中隐性课程的开发 - On the Development of Hidden Curriculum in Teaching Chinese as a Foreign Language
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对外汉语教学中隐性课程的开发 - On the Development of Hidden Curriculum in Teaching Chinese as a Foreign Language

黄晓颖 ; HUANG Xiao-ying

汉语学习 - Chinese Language Learning, 2011, Issue 1, pp.81-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-7365

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对外汉語敎学中的得体性刍议

琦(Zhang Qi)

중국어교육과연구, 2014, Issue 20, pp.27-44

ISSN: 1738-7892 ; DOI: 10.24285/CLER.2014.12.20.27

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching of Chinese grammars for Hungarian students and study of teaching-grammars

Zhu, Min

SHS Web of Conferences, Vol.24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 24165182 ; E-ISSN: 22612424 ; DOI: 10.1051/shsconf/20162402010

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
东北方言语境下对外汉语教学策略探讨 - Strategies for Teaching Chinese as a Foreign Language in the Northeast Dialect Context
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

东北方言语境下对外汉语教学策略探讨 - Strategies for Teaching Chinese as a Foreign Language in the Northeast Dialect Context

陈薇 ; CHEN Wei

无锡商业职业技术学院学报 - Journal of Vocational Institute of Commercial Technology, 2015, Vol.15(01), pp.82-84

ISSN: 1671-4806

Toàn văn không sẵn có

11
现代汉语文化词与对外汉语教学 - Culture Words in Modern Chinese and Teaching Chinese as a Foreign Language
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语文化词与对外汉语教学 - Culture Words in Modern Chinese and Teaching Chinese as a Foreign Language

高剑华 ; GAO Jian-hua

大连大学学报 - Journal of Dalian University, 2012, Vol.33(05), pp.82-85

ISSN: 1008-2395

Toàn văn không sẵn có

12
语块在对外汉语教学中的意义探究 - Significance on Lexical Chunks in Teaching Chinese as a Foreign Language
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

语块在对外汉语教学中的意义探究 - Significance on Lexical Chunks in Teaching Chinese as a Foreign Language

阎艳琳 ; YAN Yan- 1in

湖北函授大学学报, 2016, Vol.29(08), pp.116-117

ISSN: 1671-5918

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Textual Function of "bieshuo" Sentence and Teaching Chinese as a Foreign Language
“别说”句的篇章功能与对外汉语教学

刘欣朋

华北电力大学学报:社会科学版 (Journal of North China Electric Power University(Social Sciences)), 2014, Issue 2, pp.116-119

ISSN: 1008-2603

Toàn văn không sẵn có

14
浅谈亲属称谓语的对外汉语教学 - Kinship Terms of Teaching Chinese as a Foreign Language
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅谈亲属称谓语的对外汉语教学 - Kinship Terms of Teaching Chinese as a Foreign Language

宋月 ; Song Yue

科教文汇, 2017, Issue 05, pp.31-33

ISSN: 1672-7894

Toàn văn không sẵn có

15
量词在对外汉语教学中偏误类型分析及对策 - Analysis on the Errors of Quantifier in Teaching Chinese as a Foreign Language and the Countermeasures
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

量词在对外汉语教学中偏误类型分析及对策 - Analysis on the Errors of Quantifier in Teaching Chinese as a Foreign Language and the Countermeasures

关执印 ; GUAN Zhi - yin

吉林省教育学院学报.学术版, 2011, Vol.27(1), pp.77-78

ISSN: 1671-1580

Toàn văn không sẵn có

16
地方文化与对外汉语教学——以南通为例 - Local culture and teaching Chinese as a foreign language --Taking Nantong as an example
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

地方文化与对外汉语教学——以南通为例 - Local culture and teaching Chinese as a foreign language --Taking Nantong as an example

陈凤华 ; Chen Feng-hua

淮阴师范学院学报:自然科学版 - Journal of Huaiyin Teachers College(Natrual Science Edition), 2011, Vol.10(06), pp.519-521

ISSN: 1671-6876

Toàn văn không sẵn có

17
Implicit Learning and Explicit Learning in the Context of Teaching Chinese as a Foreign Language By Analyzing the Textbook Kuaile Hanyu - Implicit Learning and Explicit Learning in the Context of Teaching Chinese as a Foreign Language By Analyzing the Textbook Kuaile Hanyu
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implicit Learning and Explicit Learning in the Context of Teaching Chinese as a Foreign Language By Analyzing the Textbook Kuaile Hanyu - Implicit Learning and Explicit Learning in the Context of Teaching Chinese as a Foreign Language By Analyzing the Textbook Kuaile Hanyu

YU ; Le ; ; ; le

中美英语教学 - Sino-US English Teaching, 2015, Vol.12(01), pp.13-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1539-8072

Truy cập trực tuyến

18
国际交流学院阅览室建设与对外汉语教学服务之思考 - On Construction of Reading Rooms and Services of Teaching Chinese as a Foreign Language in the International Exchange College
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

国际交流学院阅览室建设与对外汉语教学服务之思考 - On Construction of Reading Rooms and Services of Teaching Chinese as a Foreign Language in the International Exchange College

赵德春 ; Zhao Dechun

当代图书馆 - Contemporary Library, 2012, Issue 02, pp.36-37

Toàn văn không sẵn có

19
略论对外汉语教学中的文化多元 - On Culture Diversity in Teaching Chinese as a Foreign Language
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

略论对外汉语教学中的文化多元 - On Culture Diversity in Teaching Chinese as a Foreign Language

阮静 ; RUAN Jing

民族教育研究 - Journal of Research on Education for Ethnic Minorities, 2013, Issue 05, pp.82-87

ISSN: 1001-7178

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Pinyin Transcription and Chinese Characters and Their Relationship in Teaching Chinese as a Foreign Language
略论汉语拼音和汉字在对外汉语教学中的位置和关系

万业馨

世界汉语教学 (Chinese Teaching in the World), 2012, Issue 3, pp.409-418

ISSN: 1002-5804

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 472  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (10)
 2. 2006đến2008  (82)
 3. 2009đến2011  (113)
 4. 2012đến2015  (197)
 5. Sau 2015  (68)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (39)
 2. English  (13)
 3. Korean  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 高增霞
 2. 李泉
 3. 阮静
 4. 王静
 5. 郑梦娟

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...