skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TCT-324 Elevated Echocardiographic Global Calcification Score Is Associated with Increased Mortality after Percutaneous Edge-To-Edge Repair of Mitral Regurgitation Independent of Procedural Success

Arsanjani, Reza ; Cheng, Richard ; Tat, Emily ; Siegel, Robert ; Mizutani, Yukiko ; Kubo, Shunsuke ; Kar, Saibal

Journal of the American College of Cardiology, 13 October 2015, Vol.66(15), pp.B129-B130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2015.08.341

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TCT-726 Incidence, Characteristics, and Clinical Course of Left Atrial Thrombus Attached to Watchman Device in Atrial Fibrillation Patients

Kubo, Shunsuke ; Mizutani, Yukiko ; Tat, Emily ; Hussaini, Asma ; Shiota, Takahiro ; Siegel, Robert ; Kar, Saibal

Journal of the American College of Cardiology, 13 October 2015, Vol.66(15), pp.B296-B296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2015.08.747

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TCT-711 Moderately Elevated Mean Mitral Gradient after MitraClip Repair of Mitral Regurgitation Is Not Associated with Increased Mortality

Cheng, Richard ; Tat, Emily ; Arsanjani, Reza ; Nakamura, Mamoo ; Siegel, Robert ; Makar, Moody ; Kar, Saibal

Journal of the American College of Cardiology, 13 October 2015, Vol.66(15), pp.B290-B290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2015.08.731

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TCT-704 Mitral Annular Calcification Does Not Impact MitraClip Procedural Success and Is Not Associated with Durability of Repair

Tat, Emily ; Cheng, Richard ; Arsanjani, Reza ; Siegel, Robert ; Hussaini, Asma ; Trento, Alfredo ; Kar, Saibal

Journal of the American College of Cardiology, 13 October 2015, Vol.66(15), pp.B287-B287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2015.08.724

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitral annular calcification is not associated with survival after percutaneous edge-to-edge repair of mitral regurgitation.(Report)

Tat, Emily ; Cheng, Richard ; Arsanjani, Reza ; Siegel, Robert J ; Hussaini, Asma ; Trento, Alfredo ; Kar, Saibal

Circulation, Nov 10, 2015, Vol.132(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MODERATELY ELEVATED MITRAL MEAN GRADIENT AFTER PERCUTANEOUS EDGE-TO-EDGE REPAIR OF MITRAL REGURGITATION IS NOT ASSOCIATED WITH EXACERBATION OF HEART FAILURE

Cheng, Richard ; Tat, Emily ; Siegel, Robert ; Arsanjani, Reza ; Hussaini, Asma ; Trento, Alfredo ; Kar, Saibal

Journal of the American College of Cardiology, 05 April 2016, Vol.67(13), pp.338-338 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(16)30339-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TCT-52 Response of Forward Stroke Volume Predict Clinical Outcomes and Echocardiographic Changes after Percutaneous Mitral Valve Repair with MitraClip System

Kubo, Shunsuke ; Shiota, Takahiro ; Itabashi, Yuji ; Mizutani, Yukiko ; Hussaini, Asma ; Tat, Emily ; Nakamura, Mamoo ; Trento, Alfredo ; Siegel, Robert ; Kar, Saibal

Journal of the American College of Cardiology, 13 October 2015, Vol.66(15), pp.B24-B24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2015.08.101

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TCT-702 Association of Learning Curve with Procedural Results and Recurrence of Mitral Regurgitation After Percutaneous Mitral Valve Repair with MitraClip System

Kubo, Shunsuke ; Mizutani, Yukiko ; Tat, Emily ; Hussaini, Asma ; Nakamura, Mamoo ; Shiota, Takahiro ; Siegel, Robert ; Trento, Alfredo ; Kar, Saibal

Journal of the American College of Cardiology, 13 October 2015, Vol.66(15), pp.B286-B286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2015.08.722

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relation of Residual Mitral Regurgitation Despite Elevated Mitral Gradients to Risk of Heart Failure Hospitalization After MitraClip Repair

Cheng, Richard ; Dawkins, Sam ; Tat, Emily ; Makar, Moody ; Hussaini, Asma ; Makkar, Raj R ; Trento, Alfredo ; Siegel, Robert J ; Kar, Saibal

The American Journal of Cardiology, 01 November 2017, Vol.120(9), pp.1595-1600 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9149 ; E-ISSN: 1879-1913 ; DOI: 10.1016/j.amjcard.2017.07.027

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Not Your Typical Hole-in-the-Wall

Cheng, Richard ; Arsanjani, Reza ; Tat, Emily ; Cox, Justin ; Uberoi, Abhimanyu ; Aron, Rebecca ; Kar, Saibal

JACC. Cardiovascular interventions, 21 December 2015, Vol.8(14), pp.1905-1906 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1936-8798 ; E-ISSN: 1876-7605 ; DOI: 10.1016/j.jcin.2015.07.032

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitral annular calcification is not associated with decreased procedural success, durability of repair, or left ventricular remodelling in percutaneous edge-to-edge repair of mitral regurgitation

Cheng, Richard ; Tat, Emily ; Siegel, Robert J ; Arsanjani, Reza ; Hussaini, Asma ; Makar, Moody ; Mizutani, Yukiko ; Trento, Alfredo ; Kar, Saibal

EuroIntervention : journal of EuroPCR in collaboration with the Working Group on Interventional Cardiology of the European Society of Cardiology, 20 October 2016, Vol.12(9), pp.1176-1184 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1969-6213 ; PMID: 27753604 Version:1 ; DOI: 10.4244/EIJV12I9A191

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcatheter Procedure for Residual Mitral Regurgitation After MitraClip Implantation Using Amplatzer Duct Occluder II

Kubo, Shunsuke ; Cox, Justin M ; Mizutani, Yukiko ; Uberoi, Abhimanyu ; Chakravarty, Tarun ; Nakajima, Yoshifumi ; Hussaini, Asma ; Tat, Emily ; Makar, Moody ; Kar, Saibal

JACC. Cardiovascular interventions, 27 June 2016, Vol.9(12), pp.1280-1288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1936-8798 ; E-ISSN: 1876-7605 ; DOI: 10.1016/j.jcin.2016.03.011

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kar, Saibal
  2. Tat, Emily
  3. Hussaini, Asma
  4. Siegel, Robert
  5. Cheng, Richard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...