skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking the right side.(Sponsored Section)

Taspinar, Omer

Foreign Affairs, Jan-Feb, 2008, Vol.87(1), p.SS4(1)

ISSN: 0015-7120

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The End of the Turkish Model

Taspinar, Omer

Survival, 04 March 2014, Vol.56(2), pp.49-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-6338 ; E-ISSN: 1468-2699 ; DOI: 10.1080/00396338.2014.901732

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The old Turks' revolt: when radical secularism endangers democracy.(military coup in Turkey)(Essay)

Taspinar, Omer

Foreign Affairs, Nov-Dec, 2007, Vol.86(6), p.114(17)

ISSN: 0015-7120

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkey's Strategic Vision and Syria

Taşpınar, Ömer

The Washington Quarterly, 01 August 2012, Vol.35(3), pp.127-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-660X ; E-ISSN: 1530-9177 ; DOI: 10.1080/0163660X.2012.706519

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rise of Turkish Gaullism: Getting Turkish-American Relations Right

Taspinar, Ömer

Insight Turkey, 2011, Vol.13(1), pp.11-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302177X ; E-ISSN: 25647717

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Old Turks' Revolt; When Radical Secularism Endangers Democracy

Taspinar, Omer

Foreign Affairs, Nov/Dec 2007, Vol.86(6), p.114

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fighting Radicalism, Not “Terrorism”: Root Causes of an International Actor Redefined

Taspinar, Omer

SAIS Review of International Affairs, 2009, Vol.29(2), pp.75-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1945-4716 ; E-ISSN: 1945-4724 ; DOI: 10.1353/sais.0.0059

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Symposium— Israel, Turkey and Iran in the Changing Arab World

Malley, Robert ; Sadjadpour, Karim ; Taşpınar, Ömer

Middle East Policy, March 2012, Vol.19(1), pp.1-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1924 ; E-ISSN: 1475-4967 ; DOI: 10.1111/j.1475-4967.2012.00519.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The old Turk's revolt when radical secularism endangers democracy

Taspinar, Omer

Foreign affairs

ISSN: 0015-7120

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obama's Turkey policy: bringing credibility to "strategic partnership".(Commentaries)(Viewpoint essay)

Taspinar, Omer

Insight Turkey, Jan, 2009, Vol.11(1), p.13(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302-177X

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkey's fading dream of Europe.(Author abstract)

Taspinar, Omer

Current History, March, 2007, Vol.106(698), p.123(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-3530

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Old Turk's revolt when radical secularism endangers democracy

Taşpinar, Ömer

Foreign affairs

ISSN: 0015-7120

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obama's Turkey Policy: Bringing Credibility to "Strategic Partnership"

Taspinar, Ömer

Insight Turkey, 2009, Vol.11(1), pp.13-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302177X ; E-ISSN: 25647717

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkey's Fading Dream of Europe

Taspinar, Omer

Current History, Mar 2007, Vol.106(698), pp.123-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00113530 ; E-ISSN: 1944785X

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrogen Peroxide Sensors Based on Fluorescence Quenching of the 2-AminobenzimidazoleFluorophore

Atar, Murat ; Taspinar, Ömer ; Hanft, Sebastian ; Goldfuss, Bernd ; Schmalz, Hans-Günther ; Griesbeck, Axel G

The Journal of organic chemistry, 20 December 2019, Vol.84(24), pp.15972-15977 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-6904 ; PMID: 31769288 Version:1 ; DOI: 10.1021/acs.joc.9b02262

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entre neootomanismo y kemalismo

Taspinar, Omer

Afkar ideas: Revista trimestral para el diálogo entre el Magreb, España y Europa, 2009, Issue 22, p.5

ISSN: 1697-0403

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of the 8,19‐Epoxysteroid Eurysterol A

Taspinar, Ömer ; Wilczek, Tobias ; Erver, Julian ; Breugst, Martin ; Neudörfl, Jörg‐Martin ; Schmalz, Hans‐Günther

Chemistry – A European Journal, 01 April 2020, Vol.26(19), pp.4256-4260 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-6539 ; E-ISSN: 1521-3765 ; DOI: 10.1002/chem.202000585

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkey and Russia: Axis of the excluded?

Hill, Fiona ; Taspinar, Omer

Survival, 01 March 2006, Vol.48(1), pp.81-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-6338 ; E-ISSN: 1468-2699 ; DOI: 10.1080/00396330600594256

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkey on the brink

Gordon, Philip ; Taspinar, Omer

The Washington Quarterly, 01 June 2006, Vol.29(3), pp.57-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-660X ; E-ISSN: 1530-9177 ; DOI: 10.1162/wash.2006.29.3.57

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Russie et la Turquie au Caucase : se rapprocher pour préserver le statu quo ?

Hill, Fiona ; Taspinar, Omer ; Kastouéva-Jean, Tatiana

Politique étrangère, 16 January 2008, Issue 5, pp.153-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (5)
 2. 2005đến2006  (6)
 3. 2007đến2008  (10)
 4. 2009đến2012  (9)
 5. Sau 2012  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (23)
 2. Tạp chí  (4)
 3. Bình xét khoa học  (3)
 4. Tin tức  (2)
 5. Sách  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (29)
 2. French  (2)
 3. Spanish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...