skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cytoscape.js: a graph theory library for visualisation and analysis

Franz, Max ; Lopes, Christian T ; Huck, Gerardo ; Dong, Yue ; Sumer, Onur ; Bader, Gary D

Bioinformatics, 2016, Vol. 32(2), pp.309-311 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btv557

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Abstract 2607: The cBioPortal for Cancer Genomics: an open source platform for accessing and interpreting complex cancer genomics data in the era of precision medicine
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstract 2607: The cBioPortal for Cancer Genomics: an open source platform for accessing and interpreting complex cancer genomics data in the era of precision medicine

Gao, Jianjiong ; Ciftci, Ersin ; Raman, Pichai ; Lukasse, Pieter ; Bahceci, Istemi ; Abeshouse, Adam ; Chen, Hsiao-Wei ; Bruijn, Ino de ; Gross, Benjamin ; Heins, Zachary ; Kundra, Ritika ; Lisman, Aaron ; Ochoa, Angelica ; Sheridan, Robert ; Sumer, Onur ; Sun, Yichao ; Wang, Jiaojiao ; Wilson, Manda ; Zhang, Hongxin ; Xu, James ; Dufilie, Andy ; Kumari, Priti ; Lindsay, James ; Cros, Anthony ; Kalletla, Karthik ; Schaeffer, Fedde ; Tan, Sander ; Hagen, Sjoerd van ; Reis-Filho, Jorge ; Bochove, Kees van ; Dogrusoz, Ugur ; Pugh, Trevor ; Resnick, Adam ; Sander, Chris ; Cerami, Ethan ; Schultz, Nikolaus

Cancer Research, 07/01/2017, Vol.77(13 Supplement), pp.2607-2607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; E-ISSN: 1538-7445 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.AM2017-2607

Toàn văn sẵn có

3
Abstract 5277: The cBioPortal for cancer genomics and its application in precision oncology
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstract 5277: The cBioPortal for cancer genomics and its application in precision oncology

Gao, Jianjiong ; Lindsay, James ; Watt, Stuart ; Bahceci, Istemi ; Lukasse, Pieter ; Abeshouse, Adam ; Chen, Hsiao-Wei ; de Bruijn, Ino ; Gross, Benjamin ; Li, Dong ; Kundra, Ritika ; Heins, Zachary ; Reis-Filho, Jorge ; Sumer, Onur ; Sun, Yichao ; Wang, Jiaojiao ; Wang, Qingguo ; Zhang, Hongxin ; Kumari, Priti ; Sahin, M. Furkan ; de Ridder, Sander ; Schaeffer, Fedde ; van Bochove, Kees ; Dogrusoz, Ugur ; Pugh, Trevor ; Sander, Chris ; Cerami, Ethan ; Schultz, Nikolaus

Cancer Research, 07/15/2016, Vol.76(14 Supplement), pp.5277-5277 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; E-ISSN: 1538-7445 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.AM2016-5277

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using biological pathway data with paxtools

Demir, Emek ; Babur, Ozgün ; Rodchenkov, Igor ; Aksoy, Bülent Arman ; Fukuda, Ken I ; Gross, Benjamin ; Sümer, Onur Selçuk ; Bader, Gary D ; Sander, Chris

PLoS computational biology, 2013, Vol.9(9), pp.e1003194 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1553-7358 ; PMID: 24068901 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1003194

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gross, Benjamin
  2. Sumer, Onur
  3. Sander, Chris
  4. Heins, Zachary
  5. Gao, Jianjiong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...