skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Drugs, society, and human behavior
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drugs, society, and human behavior

Hart Carl L.; Ksir Charles; Ray Oakley Stern

New York, NY : McGraw-Hill, c2009. - (615 HAR 2009) - ISBN9780073380797 (alk. paper);ISBN0073380792 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hart Carl L
  2. Ksir Charles
  3. Ray Oakley Stern

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...