skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of affect and social exchange on outcomes of psychological contract breach

Suazo, Mark M

Journal of managerial issues : JMI, 2011, Vol.23(2), pp.190-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-3695

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implications of psychological contract breach

Suazo, Mark M ; Stone-Romero, Eugene F

Journal of Managerial Psychology, 05 July 2011, Vol.26(5), pp.366-382 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-3946 ; E-ISSN: 1758-7778 ; DOI: 10.1108/02683941111138994

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceived organizational support as a mediator of the relations between individual differences and psychological contract breach

Suazo, Mark M ; Turnley, William H

Journal of Managerial Psychology, 17 August 2010, Vol.25(6), pp.620-648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-3946 ; E-ISSN: 1758-7778 ; DOI: 10.1108/02683941011056969

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship under pressure: what's a "good soldier" to do?

Bolino, Mark C. ; Turnley, William H. ; Gilstrap, J. Bruce ; Suazo, Mark M.;; Bolino, Mark C ; Turnley, William H ; Gilstrap, J. Bruce ; Suazo, Mark M

Journal of organizational behavior : OB ; the internat. journal of industrial, occupational and organizational psychology and behavior, 2010, Vol.31(6), pp. 835-855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship under pressure: What's a “good soldier” to do?

Bolino, Mark C. ; Turnley, William H. ; Gilstrap, J. Bruce ; Suazo, Mark M.

Journal of Organizational Behavior, August 2010, Vol.31(6), pp.835-855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796 ; E-ISSN: 1099-1379 ; DOI: 10.1002/job.635

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mediating role of psychological contract violation on the relations between psychological contract breach and work-related attitudes and behaviors

Suazo, Mark M

Journal of Managerial Psychology, 13 February 2009, Vol.24(2), pp.136-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-3946 ; E-ISSN: 1758-7778 ; DOI: 10.1108/02683940910928856

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating Psychological and Legal Contracts Through HRM Practices: A Strength of Signals Perspective

Suazo, Mark ; Martínez, Patricia ; Sandoval, Rudy

Employee Responsibilities and Rights Journal, 2011, Vol.23(3), pp.187-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0892-7545 ; E-ISSN: 1573-3378 ; DOI: 10.1007/s10672-011-9169-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review of theory and research on psychological contracts in organizations

Suazo, Mark M; Stone - Romero, Eugene F

Human resource management theory and research on new employment relationships, pp. 111-150

ISSN: ; ISBN: 978-1-68123-694-0

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating psychological and legal contracts through human resource practices: A signaling theory perspective

Suazo, Mark M ; Martínez, Patricia G ; Sandoval, Rudy

Human Resource Management Review, 2009, Vol.19(2), pp.154-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-4822 ; E-ISSN: 1873-7889 ; DOI: 10.1016/j.hrmr.2008.11.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics of the supervisor-subordinate relationship as predictors of psychological contract breach

Suazo, Mark M; Turnley, William H ; Mai - Dalton, Renate R

Journal of managerial issues : JMI, 2008, Vol.20(3), pp.295-312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-3695

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (9)
 2. Book Chapters  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Suazo, Mark M
 2. Suazo, Mark
 3. Suazo, M.M.
 4. Suazo, MM
 5. Turnley, William H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...