skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le StoryTelling pour l’apprentissage et le partage de connaissances

Caussanel, Jean ; Soulier, Eddie

DOI: 10.20368/1971-8829/277

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

스토리 표현을 위한 장면 그래프의 시각화

임홍갑(Hong Gab Im) ; 백영태(Yeongtae Baek) ; 박승보(Seung-Bo Park)

한국컴퓨터정보학회 학술발표논문집, 2016, Vol.24(1), pp.347-348

Toàn văn không sẵn có

3
话题关联识别中报道信息的动态扩充研究 - Research on the Dynamic Extending of Story in Story Link Detection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

话题关联识别中报道信息的动态扩充研究 - Research on the Dynamic Extending of Story in Story Link Detection

张晓艳 ; 王挺 ; ZHANG Xiao-yan WANG Ting

计算机科学 - Computer Science, 2009, Vol.36(11), pp.200-203

ISSN: 1002-137X

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

ComicKit: acquiring story scripts using common sense feedback

Williams, Ryan ; Barry, Barbara ; Singh, Push

Proceedings of the 10th international conference on intelligent user interfaces, 10 January 2005, pp.302-304

ISBN: 1581138946 ; ISBN: 9781581138948 ; DOI: 10.1145/1040830.1040907

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Story reaction structures to emotion detection

Zagalo, Nelson ; Barker, Anthony ; Branco, Vasco

Proceedings of the 1st ACM workshop on story representation, mechanism and context, 15 October 2004, pp.33-38

ISBN: 1581139314 ; ISBN: 9781581139310 ; DOI: 10.1145/1026633.1026641

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (3)
  2. Korean  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Williams, R.
  2. Williams, Ryan
  3. Caussanel, Jean
  4. 张晓艳
  5. 박승보

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...