skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

David Bowie: Fame, Sound and Vision.(Book review)

Greco, Nicholas

Popular Music, Jan, 2008, Vol.27(1), p.183-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-1430

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kathleen Chalfant Breaks From Type in Isn't It Delicious

Donadoni, Serena

The Village Voice, Dec 10, 2014, p.1

ISSN: 00426180

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Sense of Men's Magazines.(Book Review)

Barthel - Bouchier, Diane

The American Journal of Sociology, Jan, 2003, Vol.108(4), p.888(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9602

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Sense of Men's Magazines

Barthel-Bouchier, Diane

The American Journal of Sociology, Vol.108(4), p.888 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Media Cultures: Social Theory and Mass Communication

Elliot, Anthony

Sociology, Feb, 1996, Vol.30(1), p.182(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Media Cultures: Social Theory and Mass Communication.(Review)

Locke, Simon

Discourse & Society, April, 1997, Vol.8(2), p.274(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-9265

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Media Cultures, 2nd Ed.(Book Review)(Brief Review)

Reference & Research Book News, August, 2002, Vol.17, p.107

ISSN: 0887-3763

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (1)
 2. 1997đến2001  (1)
 3. 2002đến2002  (1)
 4. 2003đến2008  (3)
 5. Sau 2008  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Stevenson, Nick
 2. Barthel - Bouchier, Diane
 3. Elliott, Anthony
 4. Elliot, Anthony
 5. Barthel-Bouchier, Diane

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...