skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CRT DISPLAY SYSTEM WITH AUTOMATIC ALIGNMENT EMPLOYING PERSONALITY MEMORY

Starkey, Cornelius J., IV

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEME D'AFFICHAGE A ALIGNEMENT AUTOMATIQUE UTILISANT UNE MEMOIRE A CARACTERISTIQUES INDIVIDUELLES
CRT DISPLAY SYSTEM WITH AUTOMATIC ALIGNMENT EMPLOYING PERSONALITY MEMORY

Starkey, Cornelius J., IV

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technical features of the JBIG standard for progressive bi-level image compression

Hampel, Horst ; Arps, Ronald B ; Chamzas, Christos ; Dellert, David ; Duttweiler, Donald L ; Endoh, Toshiaki ; Equitz, William ; Ono, Fumitaka ; Pasco, Richard ; Sebestyen, Istvan ; Starkey, Cornelius J ; Urban, Stephen J ; Yamazaki, Yasuhiro ; Yoshida, Tadashi

Signal Processing: Image Communication, 1992, Vol.4(2), pp.103-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/0923-5965(92)90017-A

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHODE D'EFFACEMENT D'IMAGES DE TUBE CATHODOCHROMIQUE ET D'INSTALLATION DU TUBE
CATHODOCHROMIC CRT ERASURE AND TUBE SET UP METHOD

Todd, Lee T., Jr ; Starkey, Cornelius J., IV

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CATHODOCHROMIC CRT ERASURE AND TUBE SET UP METHOD

Todd, Lee T., Jr ; Starkey, Cornelius J., IV

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROGRAMMABLE INTERLACE WITH SKIP AND CONTRAST ENHANCEMENT IN LONG PERSISTENCE DISPLAY SYSTEMS

Starkey, Cornelius J., IV ; Spencer, Hubbard B.T.,III ; Mcsorlem, Joseph ; Galvin, James P., Jr

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ENTRELACEMENT PROGRAMMABLE A ESCAMOTAGE DE LIGNES ET A RENFORCEMENT DES CONTRASTES POUR SYSTEMES D'AFFICHAGE A GRANDE REMANENCE
PROGRAMMABLE INTERLACE WITH SKIP AND CONTRAST ENHANCEMENT IN LONG PERSISTENCE DISPLAY SYSTEMS

Starkey, Cornelius J., IV ; Spencer, Hubbard B.T.,III ; Mcsorlem, Joseph ; Galvin, James P., Jr

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (6)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4)
 2. French  (3)
 3. German  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Starkey, Cornelius J., IV
 2. Galvin, James P., Jr
 3. Todd, Lee T., Jr
 4. Mcsorlem, Joseph
 5. Spencer, Hubbard B.T.,III

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...