skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3,3′- N , N ′-Bis(amino)-2,2′-bipyridine — An unusually methylation-resistant amine

Canadian Journal of Chemistry, 2011, Vol.89(8), pp.971-977 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4042 ; E-ISSN: 1480-3291 ; DOI: 10.1139/v11-066

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selective recognition of G-quadruplex in the vascular endothelial growth factor gene with small-molecule natural products by electrospray ionization (ESI) mass spectrometry and circular dichroism (CD) spectrometry

He, Xiangwei ; Zhang, Zhenjiang ; Zhang, Qiang ; Yuan, Gu;

Canadian Journal of Chemistry, 2012, Vol.90(1), pp.55-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4042 ; E-ISSN: 1480-3291 ; DOI: 10.1139/v11-104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microchip Based Electrospray Mass Spectrometry for Investigation of Neurodegenerative Peptides

Lu, Yu; Girault, Hubert

DOI: 10.5075/EPFL-THESIS-5432

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...