skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.904  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced strength and ductility in a high-entropy alloy via ordered oxygen complexes

Lei, Zhifeng ; Liu, Xiongjun ; Wu, Yuan ; Wang, Hui ; Jiang, Suihe ; Wang, Shudao ; Hui, Xidong

Nature, 2018, Vol.563(7732), p.546 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; DOI: 10.1038/s41586-018-0685-y

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical properties and microstructure evolution in an aluminum 6082 alloy processed by high-pressure torsion.(ULTRAFINEGRAINED MATERIALS)

El-Danaf, Ehab ; Kawasaki, Megumi ; El-Rayes, Magdy ; Baig, Muneer ; Mohammed, Jabair Ali ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, Oct 1, 2014, Vol.49(19), p.6597(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8266-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-axial forging of Fe.sub.3Al-base intermetallic alloy and its mechanical properties.(Original Paper)

Lyszkowski, Radoslaw ; Czujko, Tomasz ; Varin, Robert A.

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(5), p.2902(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-016-0584-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Precipitation behaviors of 14H LPSO lamellae in Mg.sub.96Gd.sub.3Zn.sub.0.5Ni.sub.0.5 alloys during severe plastic deformation.(Metals)

Liu, Wei ; Zhang, Jinshan ; Xu, Chunxiang ; Zong, Ximei ; Zhu, Wei ; Ma, Qiangqiang

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(22), p.13271(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1431-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Si poisoning and promotion on the microstructure and mechanical properties of Al-Si-Mg cast alloys.(Metals)

Dong, Xixi ; Ji, Shouxun

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(10), p.7778(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2022-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution and the mechanical properties of an aluminum alloy processed by high-pressure torsion.(ULTRAFINE GRAINED MATERIALS)

Sabbaghianrad, Shima ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, Nov 15, 2012, Vol.47(22), p.7789(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical properties and failure behavior of AZ61 magnesium alloy at high temperatures.(Metals)

Liu, Wenjun ; Jiang, Bin ; Luo, Suqin ; Chen, Siqiang ; Pan, Fusheng

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(11), p.8536(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2125-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plastic deformation of FCC alloys at cryogenic temperature: the effect of stacking-fault energy on microstructure and tensile behaviour.(Original Paper)

Magalhaes, Danielle Cristina Camilo ; Kliauga, Andrea Madeira ; Ferrante, Maurizio ; Sordi, Vitor Luiz

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(12), p.7466(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-0979-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The achievement of high strength in an Al 6061 alloy by the application of cryogenic and warm rolling.(ULTRAFINE GRAINED MATERIALS)

Kang, U. G. ; Lee, H. J. ; Nam, W. J.

Journal of Materials Science, Nov 15, 2012, Vol.47(22), p.7883(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution during hot shear deformation of an extruded fine-grained Mg-Gd-Y-Zr alloy.(Metals)

Alizadeh, R. ; Mahmudi, R. ; Ngan, A. H. W. ; Langdon, T. G.

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(13), p.7843(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1031-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of nickel on the microstructure and mechanical property of die-cast Al-Mg-Si-Mn alloy

Yang, Hailin ; Watson, Douglas ; Wang, Yun ; Ji, Shouxun

Journal of Materials Science, Dec 15, 2014, Vol.49(24), p.8412(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8551-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An evaluation of the saturation hardness in an ultrafine-grained aluminum 7075 alloy processed using different techniques.(Original Paper)

Sabbaghianrad, Shima ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, 2015, Vol.50(12), p.4357(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-015-8989-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dry sliding wear of an AZ31 magnesium alloy processed by equal-channel angular pressing

Xu, Jie ; Wang, Xinwei ; Zhu, Xiaocheng ; Shirooyeh, Mahmood ; Wongsa-Ngam, Jittraporn ; Shan, Debin ; Guo, Bin ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, June 1, 2013, Vol.48(11), p.4117(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-013-7224-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of extrusion ratio and annealing treatment on the mechanical properties and microstructure of a Mg-11Gd-4.5Y-1Nd-1.5Zn-0.5Zr (wt%) alloy.(Original Paper)

Yu, Zijian ; Huang, Yuanding ; Gan, Weimin ; Zhong, Zhengye ; Hort, Norbert ; Meng, Jian

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(11), p.6670(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-0902-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of step-quenching on the [alpha]" martensitic transformation, [alpha] precipitation, and mechanical properties of multiphase Ti-10Mo alloy.(Metals)

Wang, C. H. ; Jiang, H. ; Cao, G. H.

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(16), p.11765(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2438-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local plastic deformation in the vicinity of grain boundaries in Fe-3 mass% Si alloy bicrystals and tricrystal

Tsurekawa, Sadahiro ; Chihara, Yuta ; Tashima, Kyohei ; Ii, Seiichiro ; Lejcek, Pavel

Journal of Materials Science, July 15, 2014, Vol.49(14), p.4698(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8150-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microhardness, microstructure and tensile behavior of an AZ31 magnesium alloy processed by high-pressure torsion.(Original Paper)

Xu, Jie ; Wang, Xinwei ; Shirooyeh, Mahmood ; Xing, Guangnan ; Shan, Debin ; Guo, Bin ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, 2015, Vol.50(22), p.7424(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9300-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural characteristics and mechanical properties in laser beam welds of Ti6Al4V alloy

Liu, H. ; Nakata, K. ; Yamamoto, N. ; Liao, J.

Journal of Materials Science, Feb 1, 2012, Vol.47(3), p.1460(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution of microhardness and microstructure in a cast AL-7% Si alloy during high-pressure torsion.(NANOSTRUCTURED MATERIALS)

Mungole, Tarang ; Nadammal, Naresh ; Dawra, Kunal ; Kumar, Praveen ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, July 1, 2013, Vol.48(13), p.4671(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aging behavior of 359-type Al-9% Si-0.5% Mg casting alloys

Ammar, H.R. ; Samuel, A.M. ; Samuel, F.H. ; Ahmari, A.M.A. Al-

Journal of Materials Science, Feb 1, 2012, Vol.47(3), p.1331(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-011-5906-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.904  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (570)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.040)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (18)
 2. 1980đến1987  (37)
 3. 1988đến1999  (39)
 4. 2000đến2009  (72)
 5. Sau 2009  (1.738)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (1.698)
 2. Tin tức  (204)
 3. Kỷ yếu hội nghị  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.899)
 2. Chinese  (11)
 3. Spanish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Langdon, Terence G
 2. Langdon, Tg
 3. Langdon, Terence
 4. Kawasaki, Megumi
 5. Masumoto, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...