skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detection and genetic characterization of porcine circovirus 2 isolates from the first cases of postweaning multisystemic and wasting syndrome in wild boars in Greece

Sofia, Marina ; Billinis, Charalambos ; Psychas, Vassilios ; Birtsas, Periklis ; Sofianidis, George ; Leontides, Leonidas ; Knowles, Nick ; Spyrou, Vassiliki

Journal of wildlife diseases, October 2008, Vol.44(4), pp.864-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-3558 ; PMID: 18957642 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sofia, Marina
  2. Sofia, M.
  3. Billinis, Charalambos
  4. Sofianidis , George
  5. Sofia , Marina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...