skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Understanding bioinformatics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding bioinformatics

Zvelebil Marketa; Baum Jeremy O

New York: Garland Science, 2008 - (572.8 ZVE 2008) - ISBN9780815340249

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Bioinformatics and functional genomics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioinformatics and functional genomics

Pevsner Jonathan

Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2009 - (572.8 PEV 2009) - ISBN9780470085851

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zvelebil Marketa
  2. Pevsner Jonathan
  3. Baum Jeremy O

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...