skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of simplified English language for writing technical documentation: The proposal for a research project

Pendić Zoran R ; Ćosović Olivera B ; Pendić Rajko Z ; Jakovljević Bojana B

Tehnika, 01 January 2016, Vol.71(6), pp.913-921 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-2176 ; E-ISSN: 2560-3086 ; DOI: 10.5937/tehnika1606913P

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La politique de la traduction dans La République en anglais simplifié d’I. A. Richards (1942)

Coste, Bénédicte

Palimpsestes, 19 September 2018, pp.64-76

ISSN: 1148-8158 ; E-ISSN: 2109-943X ; DOI: 10.4000/palimpsestes.2660

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Measuring the Translatability of Simplified English in Procedural Documents
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring the Translatability of Simplified English in Procedural Documents

Writing and Speaking in the Technology Professions, Chapter 66, p.398-406

ISBN: 9780471444732 ; E-ISBN: 9781119134633 ; DOI: 10.1002/9781119134633.ch66

Toàn văn không sẵn có

4
简化英语及其应用 - Simplified English and Its Application
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

简化英语及其应用 - Simplified English and Its Application

段平 ; 顾维萍 ; DUAN Ping, GU Wei-ping

上海翻译 - ShangHai Journal Of Translators9-0274, 2008, Issue 2, pp.23-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-9358

Toàn văn không sẵn có

5
试论泛读教学在大学英语教学中的缺失 - On the Absence of Extensive Reading in the Teaching of College English
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

试论泛读教学在大学英语教学中的缺失 - On the Absence of Extensive Reading in the Teaching of College English

张广勇 ; Zhuang Guangyong

科技信息 - Science, 2008, Issue 35, pp.256-256

ISSN: 1001-9960

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SEML: A Simplified English Modeling Language for Constructing Biological Models in Julia⁎⁎We acknowledged the financial support to JV from the departmental funding of Robert Frederick Smith School of Chemical and Biomolecular Engineering, Cornell University

Zhang, Zhiping ; Varner, Jeffrey D

IFAC PapersOnLine, 2019, Vol.52(26), pp.121-128

ISSN: 2405-8963 ; DOI: 10.1016/j.ifacol.2019.12.246

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning to Use Simplified English: A Preliminary Study

Thomas, Margaret

Technical Communication, 1992, Vol.39(1), p.69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-3155 ; E-ISSN: 1938-369X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge acquisition from simplified text

Livingston, Kevin ; Riesbeck, Christopher

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.198-205

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216332

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing a Simplified English Vocabulary

Peterson, D. A. T

Technical Communication, 1990, Vol.37(2), p.130 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASL? English? Which? Comparing Comprehension

Eagney, Peggy

American Annals of the Deaf, 1987, Vol.132(4), p.272 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Controlled Languages
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controlled Languages

Wojcik, R.H

Encyclopedia of Language and Linguistics, 14-Volume Set

ISBN: 9780080442990 ; ISBN: 9780080547848 ; ISBN: 9780080448541 ; ISBN: 0080442994

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Bhagavad Gita: The Song of God Retold in Simplified English.(Religion/Spirituality)

Publishers Weekly, April 1, 2019, Vol.266(13), p.57(1)

ISSN: 0000-0019

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (2)
 2. 1992đến2006  (2)
 3. 2007đến2014  (3)
 4. 2015đến2018  (3)
 5. Sau 2018  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (9)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Stees, Yvette
 2. Eagney, Peggy
 3. Peterson, D
 4. 段平
 5. Coste, Bénédicte

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...