skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The challenge of detecting indels in bacterial genomes from short-read sequencing data

Steglich, Matthias ; Nübel, Ulrich

Journal of Biotechnology, 20 May 2017, Vol.250, pp.11-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-1656 ; E-ISSN: 1873-4863 ; DOI: 10.1016/j.jbiotec.2017.02.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Objective review of de novo stand-alone error correction methods for NGS data

Alic, Andrei Stefan ; Ruzafa, David ; Dopazo, Joaquin ; Blanquer Espert, Ignacio; Universitat Politècnica De València. Instituto De Instrumentación Para Imagen Molecular - Institut D'Instrumentació Per A Imatge Molecular ; Universitat Politècnica De València. Escola Tècnica Superior D'Enginyeria Informàtica ; Generalitat Valenciana (Gv)

ISSN: 1759-0876 ; DOI: 10.1002/wcms.1239

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Alic, Andrei Stefan
  2. Nubel, Ulrich
  3. Blanquer, Ignacio
  4. Steglich, Matthias
  5. Dopazo, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...