skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

417 3-Tesla MRI is More Efficient for the Evaluation of Tumor Extent of Breast Cancer: a Comparative Study with Conventional 1.5-Tesla MRI

Tanaka, H ; Shirahane, K ; Kubo, M ; Tanaka, M

European Journal of Cancer, March 2012, Vol.48, pp.S168-S168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8049 ; E-ISSN: 1879-0852 ; DOI: 10.1016/S0959-8049(12)70483-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

370 Lifestyle and Change in Bone Mineral Density in Japanese Postmenopausal Women with Hormone Receptor-positive Breast Cancer Before and After 1 Year of Aromatase Inhibitor Treatment

Nishimura, R ; Yamaguchi, M ; Watanabe, R ; Toh, U ; Koga, K ; Shirahane, K ; Yoshinaga, Y ; Sasaki, H ; Tamura, K ; Mitsuyama, S

European Journal of Cancer, March 2012, Vol.48, pp.S150-S151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8049 ; E-ISSN: 1879-0852 ; DOI: 10.1016/S0959-8049(12)70436-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Abstract P2-02-08: 3-Tesla MRI Is More Useful for the Evaluation of Intraductal Spreading Area of Breast Cancer: A Comparative Study with Conventional 1.5-Tesla MRI
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstract P2-02-08: 3-Tesla MRI Is More Useful for the Evaluation of Intraductal Spreading Area of Breast Cancer: A Comparative Study with Conventional 1.5-Tesla MRI

Tanaka, H ; Kubo, M ; Kamitani, T ; Yamamoto, H ; Shirahane, K ; Tanaka, M.

Cancer Research, 12/15/2010, Vol.70(24 Supplement), pp.P2-02-08-P2-02-08 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; E-ISSN: 1538-7445 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/0008-5472.SABCS10-P2-02-08

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

P168 3 Tesla MRI is more useful for the evaluation of tumor extent of breast cancer: a comparative study with conventional 1.5 Tesla MRI

Tanaka, H ; Shirahane, K ; Tanaka, M

The Breast, 2011, Vol.20, pp.S35-S35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-9776 ; E-ISSN: 1532-3080 ; DOI: 10.1016/S0960-9776(11)70111-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
3-Tesla MRI for the evaluation of spreading area of ductal carcinoma in situ: a comparative study with 1.5-Tesla MRI.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3-Tesla MRI for the evaluation of spreading area of ductal carcinoma in situ: a comparative study with 1.5-Tesla MRI.

Kubo, M ; Shirahane, K ; Tanaka, M

Cancer Research, 01/15/2009, Vol.69(2 Supplement), p.4028 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; E-ISSN: 1538-7445 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/0008-5472.SABCS-4028

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

346 Significance of non-sentinel lymph node (SLN) removed simultaneously in SLN biopsy for patients with breast cancer

Kubo, M ; Shirahane, K ; Kuroki, S ; Tanaka, M

EJC Supplements, 2010, Vol.8(3), pp.158-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6349 ; E-ISSN: 1878-1217 ; DOI: 10.1016/S1359-6349(10)70372-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

0095 Significance of non-SLN removed simultaneously in SLNB for patients with breast cancer

Kubo, M ; Shirahane, K ; Kuroki, S ; Tanaka, M

The Breast, 2009, Vol.18, pp.S42-S42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-9776 ; E-ISSN: 1532-3080 ; DOI: 10.1016/S0960-9776(09)70137-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urine diacetylspermine as a novel tumour maker for pancreatobiliary carcinomas

Yamaguchi, K ; Nakamura, M ; Shirahane, K ; Konomi, H ; Torata, N ; Hamasaki, N ; Kawakita, M ; Tanaka, M

Digestive and Liver Disease, 2005, Vol.37(3), pp.190-194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1590-8658 ; E-ISSN: 1878-3562 ; DOI: 10.1016/j.dld.2004.10.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gallbladder duplication successfully removed laparoscopically using endoscopic nasobiliary tube

Shirahane, K. ; Yamaguchi, K. ; Ogawa, T. ; Shimizu, S. ; Yokohata, K. ; Mizumoto, K. ; Tanaka, M.

Surgical Endoscopy And Other Interventional Techniques, 2003, Vol.17(7), pp.1156-1156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-002-4523-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (1)
 2. 2005đến2008  (1)
 3. 2009đến2009  (2)
 4. 2010đến2011  (3)
 5. Sau 2011  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Shirahane, K.
 2. Tanaka, M
 3. Kubo, M.
 4. Tanaka, H.
 5. Kuroki, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...