skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 83  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notification Extensions for Applications

Sherratt Benjamin T ; Campeotto Michele ; Shepherd Matthew E

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Location Service Management

Shepherd Matthew E ; Huang Ronald K ; Rhee Stephen J ; Kurtz Daniel T ; Neuenschwander Erik

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coordinated notifications

Bradley, Bob ; Cary, James B ; Krochmal, Marc J ; Shepherd, Matthew E ; Crane, Neil G

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren und System zum Implementieren eines sicheren Sperrbildschirms

Shepherd, Matthew E ; Shaffer, Joshua H ; Zhang, Chendi ; Schimpf, Daniel O ; Nielsen, Benjamin E ; Zwarich, Cameron W

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NOTIFICATIONS COORDONNÉES
COORDINATED NOTIFICATIONS

Bradley, Bob ; Cary, James, B ; Krochmal, Marc, J ; Shepherd, Matthew, E ; Crane, Neil, G

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coordinated notifications

Bradley, Bob ; Cary, James B ; Krochmal, Marc J ; Shepherd, Matthew E ; Crane, Neil G

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Location service management

Shepherd Matthew E ; Huang Ronald K ; Rhee Stephen J ; Kurtz Daniel T ; Neuenschwander Erik

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods and system for implementing a secure lock screen

Shepherd Matthew E ; Shaffer Joshua H ; Zhang Chendi ; Schimpf Daniel O ; Nielsen Benjamin E ; Zwarich Cameron W

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coordinated Notifications

Bradley Bob ; Cary James B ; Krochmal Marc J ; Shepherd Matthew E ; Crane Neil G

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Location service management

Shepherd, Matthew E ; Huang, Ronald K ; Rhee, Stephen J ; Kurtz, Daniel T ; Neuenschwander, Erik

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHODS AND SYSTEM FOR IMPLEMENTING A SECURE LOCK SCREEN

Shepherd Matthew E ; Shaffer Joshua H ; Zhang Chendi ; Schimpf Daniel O ; Nielsen Benjamin E ; Zwarich Cameron W

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coordinated Notifications

Bradley Bob ; Cary James B ; Krochmal Marc J ; Shepherd Matthew E ; Crane Neil G

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Location Service Management

Shepherd Matthew E ; Huang Ronald K ; Rhee Stephen J ; Kurtz Daniel T ; Neuenschwander Erik

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

在触敏装置上显示交互式通知
Displaying interactive notifications on touch sensitive devices

Shepherd Matthew E ; Dickson Michael R ; Lemay Stephen O ; Anzures Freddy A ; Dellinger Richard R ; Alabi Tomiwa ; Yang Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPÉCIFICATION D'APPLICATIONS À PARTAGER DANS UN MODE D'ACCÈS PARTAGÉ
SPECIFYING APPLICATIONS TO SHARE IN A SHARED ACCESS MODE

Shepherd, Matthew, E ; Federighi, Craig, M ; Hawkins, Tyler ; Christie, Gregory, N ; Lemay, Stephen, O ; Pedrick, Martin ; Coffman, Patrick, L

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specifying applications to share in a shared access mode

Shepherd Matthew E ; Federighi Craig M ; Hawkins Tyler ; Christie Gregory N ; Lemay Stephen O ; Pedrick Martin ; Coffman Patrick L

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile computing device with multiple access modes

Shepherd Matthew E ; Grainger Morgan ; Edwards Dylan ; Federighi Craig M ; Christie Gregory N ; Lemay Stephen O ; Pedrick Martin ; Coffman Patrick L

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANZEIGE VON INTERAKTIVEN BENACHRICHTIGUNGEN AUF BERÜHRUNGSEMPFINDLICHEN VORRICHTUNGEN
AFFICHAGE DE NOTIFICATIONS INTERACTIVES SUR DES DISPOSITIFS TACTILES
DISPLAYING INTERACTIVE NOTIFICATIONS ON TOUCH SENSITIVE DEVICES

Shepherd, Matthew E ; Dickson, Michael R ; Lemay, Stephen O ; Anzures, Freddy A ; Dellinger, Richard R ; Alabi, Tomiwa ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analyzing Applications for Different Access Modes

Shepherd Matthew E ; Federighi Craig M ; Alsina Thomas M ; Christie Gregory N ; Lemay Stephen O ; Pedrick Martin ; Coffman Patrick L

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Displaying Interactive Notifications on Touch Sensitive Devices

Shepherd, Matthew E ; Dickson, Michael Rhett ; Lemay, Stephen O ; Anzures, Freddy A ; Dellinger, Richard R ; Alabi, Tomiwa ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 83  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (2)
 2. 2014đến2014  (10)
 3. 2015đến2015  (12)
 4. 2016đến2017  (29)
 5. Sau 2017  (30)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (81)
 2. Bài báo  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (79)
 2. French  (17)
 3. Chinese  (13)
 4. German  (10)
 5. Korean  (5)
 6. Spanish  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Shepherd, Matthew E
 2. Shepherd Matthew E
 3. Schimpf, Daniel O
 4. Langoulant, Brendan J
 5. Pitschel, Donald W

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...