skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subverting Justice: Socio-Legal Determinants of Impunity for Violence against Women in Guatemala

Cecilia Menjívar ; Shannon Drysdale Walsh

Laws, 01 July 2016, Vol.5(3), p.31 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2075-471X ; DOI: 10.3390/laws5030031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Architecture of Feminicide: The State, Inequalities, and Everyday Gender Violence in Honduras

Cecilia Menjívar ; Shannon Drysdale Walsh

Latin American Research Review, 01 August 2017, Vol.52(2), pp.221-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-8791 ; E-ISSN: 1542-4278 ; DOI: 10.25222/larr.73

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"What Guarantees Do We Have?" Legal Tolls and Persistent Impunity for Feminicide in Guatemala

Walsh, Shannon Drysdale ; Menjivar, Cecilia

Latin American Politics and Society, 2016, Vol.58(4), p.31(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1531-426X ; DOI: 10.1111/laps.12001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engendering Justice: Constructing Institutions to Address Violence Against Women

Shannon Drysdale Walsh

Studies in Social Justice, 01 December 2008, Vol.2(1), pp.48-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1911-4788 ; E-ISSN: 1911-4788

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Narrative

Shannon Drysdale Walsh

DOI: 10.13140/RG.2.1.4628.6966

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women Legislators in Central America: Politics, Democracy, and Policy

Walsh, Shannon Drysdale

Latin American Politics and Society, Fall, 2009, Vol.51(3), p.183(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1531-426X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shannon Drysdale Walsh
  2. Walsh, Shannon
  3. Walsh, SD
  4. Menjívar, Cecilia
  5. Walsh, Shannon Drysdale

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...